i am out straight là gì - Nghĩa của từ i am out straight

i am out straight có nghĩa là

cách quá bận như trong hoàn toàn theo lịch trình

Thí dụ

Tôi ra ngoài thẳng và không thể hoàn thành công việc cho đến tháng tiếp theo tháng!