Phương trình x 1 tương đương với phương trình

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Hai phương trình được gọi là tương đương khi

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình \({x^2} - 4 = 0\)?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {{x^2} - 2x}  = \sqrt {2x - {x^2}} $ là:

Phương trình \(x + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {1 - x} \) có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình $\sqrt { - {x^2} + 6x - 9}  + {x^3} = 27$ có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình x – 1 = 0 tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau?

A. x = 1

B. x = -1

C.x2+1=0

D.x2-1=0

Phương trình x – 1 = 0 tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau?

A. x = 1

B. x = -1 

C.  x 2 + 1 = 0  

D.  x 2 - 1 = 0  

Các câu hỏi tương tự

Đúng ghi Đ, sai ghi S. Điền vào chỗ chấm:

a) Phương trình   2 x   +   5   =   11 và phương trình   7 x   -   2   =   19 là hai phương trình tương đương. ....

b) Phương trình 3 x   -   9   =   0   v à   x 2   -   9   =   0   là hai phương trình tương đương. ....

c) Phương trình 0 x   +   2   =   x   +   2   -   x có tập nghiệm là S = {2} ....

d) Phương trình ( 2 x   -   3 ) ( 3 x   +   1 )   =   0 có tập nghiệm là S = 3 / 2 ; - 1 / 3 . . . .

Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình  x−1=0 ?

A. x+1=0 .

B. 2x−2=0 .

C. x+2=0.

D. (x−1)(x+2)=0 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Chọn B
Pt:  2x−2=0⇔x−1=0⇔x=1. Đáp án đúng là đáp án C

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tìm điểm cực đại

  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  của hàm số
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  .

 • It was very cold _______ she did not put on her coat.

 • Everything is all right, _____?

 • Giải phương trình

  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  .

 • Sốhạngcủa

  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  trongkhaitriển
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  là:

 • Cho phương trình

  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  với
  Phương trình x 1 tương đương với phương trình
  Các họ nghiệm của phương trình (*) là:

 • Gannon was a high-performing midfield linkman in spite _______.