Tam giác ABC có C 2 trọng tâm G 0 4

Đáp án:

 1. B(C)

2. A

Giải thích các bước giải:

Câu 1: 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm của BC

Suy ra: $\overrightarrow {AG}  = {2 \over 3}\overrightarrow {AM} $

$\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {{x_G} - {x_A} = {2 \over 3}({x_M} - {x_A})}  \cr    {{y_G} - {y_A} = {2 \over 3}({y_M} - {y_A})}  \cr  } } \right.  \cr   &  \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {{x_A} =  - 4}  \cr    {{y_M} = 12}  \cr 

 } } \right. \cr} $

Do M là trung điểm của BC nên 

$\eqalign{  & \left\{ {\matrix{   {{x_B} + {x_C} = 2{x_M}}  \cr    {{y_B} + {y_C} = 2{y_M}}  \cr  } } \right.  \cr   &  \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {{x_B} = 6}  \cr    {{y_B} = 4}  \cr 

 } } \right. \cr} $

Chọn đáp án B(C)

Câu 2: 

Vì P nằm trên trục Oy nên P có hoành độ bằng 0

Vậy ta loại được 2 đáp án B, C

Vì trọng tâm G của tam giác MNP nằm trên trục Ox

Suy ra ta có: ${y_G} = {{{y_M} + {y_N} + {y_P}} \over 3} = 0$

$ \Leftrightarrow {y_P} =  - {y_M} - {y_N} = 1 + 3 = 4$

Chọn đáp án A

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 10 - TẠI ĐÂY

Tam giác ABC có C 2 trọng tâm G 0 4
Đặt câu hỏi

Câu hỏi:

  • Tam giác ABC có C 2 trọng tâm G 0 4

Tam giác ABC có C(-2;-4), trọng tâm G(0;4), trung điểm cạnh BC là M(2;0). Tọa độ A và B và

Tam giác ABC có C 2 trọng tâm G 0 4
 là:

A.
A(4;12), B(4;6)

B.
A(-4;-12), B(6;4)

C.
A(-4;12), B(6;4)

D.
A(4;-12), B(-6;4)

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tam giác ABC có C(-2;-4), trọng tâm G(0;4), trung điểm cạnh BC là M(2;0). Tọa độ A và B và  là:

26/08/2021 375

B. A (−4; −12), B (6; 4).

C. A (−4; 12), B (6; 4).

Đáp án chính xác

D. A (4; −12), B (−6; 4).

Vì M là trung điểm BC nên

xB=2xM−xC=2.2−−2=6yB=2yM−yC=2.0−−4=4⇒B6;4.

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

xA=3xG−xB−xC=−4yA=3yG−yB−yC=12→A−4;12.

Suy ra xA+xB=​(−4)+​6=2.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tam giácABCcóC (−2; −4), trọng tâmG (0; 4), trung điểm cạnhBClàM (2; 0). Tọa độAvàBlà:

A.A (4; 12), B (4; 6).

B.A (−4; −12), B (6; 4).

C.A (−4; 12), B (6; 4).

Đáp án chính xác

D.A (4; −12), B (−6; 4).

Xem lời giải