Cách giải bài toán đối ngẫu quy hoạch tuyến tính năm 2024

Cách giải bài toán đối ngẫu quy hoạch tuyến tính năm 2024

Chương 2.BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

2.1 Giới thiệu bài toán QHTT đối ngẫu

Bài toán mở đầu. Các sinh viên thường mua thức ăn nhẹ ở một cửa hàng gần trường đại học.

Cửa hàng gần trường cung cấp hai loại thức ăn nhẹ là bánh hạnh nhân socola và kem socola. Mỗi

bánh hạnh nhân có giá 2 đô và mỗi cây kem có giá 1 đô. Mỗi bánh hạnh nhân chứa 4 ounces socola và

3 ounces đường, mỗi cây kem chứa 3 ounces socola và 2 ounces đường. Nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu

của mỗi sinh viên là 8 ounces socola và 11 ounces đường. Xác định số lượng bánh hạnh nhân và số

lượng cây kem mà mỗi sinh sẽ mua để đáp ứng nhu cầu dinh dường tối thiểu và chi phí là thấp nhất

(xem Ví dụ 3).

Gọi x1; x2lần lượt là số bánh và kem cần mua. Bài toán trên được mô hình toán thành bài toán

qui hoạch tuyến tính như sau:

(P) : f(x) \= 2x1+x2!min

8

<

:

4x1+ 3x28

3x1+ 2x211

x10; x20:

Bài toán trên có thể được giải bằng phương pháp đơn hình (mở rộng) sau khi đã bài toán đã được

chuyển về dạng chuẩn. Tuy nhiên, với thông tin từ đề bài ta có thể xét một bài toán qui hoạch tuyến

tính đối ngẫu của bài toán trên. Các thông tin về phương án tối ưu và giá trị tối ưu của bài toán đối

ngẫu sẽ cho phép ta suy ra phương án tối ưu và giá trị tối ưu của bài toán ban đầu.

Với thông tin về giá trị dưỡng chất và giá bán mỗi bánh hạnh nhân và cây kem ở trên, nhà cung

cấp nguyên liệu cần xác định giá bán mỗi ounce socola và mỗi ounce đường là bao nhiêu để doanh

thu đạt lớn nhất nhưng vẫn đảm bảo chủ cửa hàng bán bánh và kem theo giá đã định? Khi đó, nhà

cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh và kem cần lập mô hình bài toán qui hoạch tuyến tính cho bài

toán doanh thu đạt cực đại như sau:

Gọi y1; y2lần lượt là giá bán mỗi ounce socola và đường

Hàm mục tiêu sẽ là: g(y) \= 8y1+ 11y2!max

Chi phí để tạo ra một bánh hạnh nhân phải dưới 2 đôla, nếu không chủ cửa hàng sẽ không mua

nguyên liệu từ nhà cung cấp, vì chủ cửa hàng có nguy cơ thua lỗ nếu sinh viên mua bánh hạnh nhân.

Do đó, ta có ràng buộc chính thứ nhất: 4y1+ 3y22. Tương tự, chi phí để tạo một muỗng kem sôcôla

phải có giá dưới 1 đô la ta nên có thêm ràng buộc chính thứ hai: 3y1+ 2y21.

Khi đó, ta có bài toán qui hoạch tuyến tính (cho nhà cung cấp nguyên liệu) như sau

(D) : g(y) \= 8y1+ 11y2!max

8

<

:

4y1+ 3y22

3y1+ 2y21

y10; y20:

Cặp bài toán (P) và (D) ở trên được gọi là được gọi là cặp bài toán đối ngẫu. Cặp bài toán trên

có thể được mở rộng cho trường hợp nhiều biến như sau:

(P) : f(x) \= c1x1+::: +cnxn!min (D) : g(y) \= b1y1+::: +bmym!max

a11x1+a12 x2+::: +a1nxnb1a11y1+a21 y2+::: +am1ymc1

a21x1+a22 x2+::: +a2nxnb2a12y1+a22 y2+::: +am2ymc2

::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

am1x1+am2x2+::: +amnxnbma1ny1+a2ny2+::: +amnyncn

xj0; j \= 1; n: yi0; i \= 1; m:

1