Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần hai là: – Khoa học – kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. – Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. máy móc dần dần thay thế sức lao động của con người.

D. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Đáp án đúng B.

Một trong những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ 2:

– Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

– Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh…

– Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học – kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần hai là:

– Khoa học – kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

– Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

– Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2

Hai giai đoạn cách mạng khoa học – kĩ thuật:

– Giai đoạn 1: từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

– Giai đoạn 2: từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật nên giai đoạn này còn được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ.

Kết quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật: Tăng năng suất lao động, mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. Từ đó dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, sự hình thành một thị trường thế giới và xu thế toàn cầu hóa.

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2