Lực tương tác giữa hai điện tích q1 Quy 2 nc khi đặt cách nhau 10cm trong không khí là

Lực tương tác giữa hai điện tích q1=q2=-6.10-9Ckhi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

A.32,4.10-10N.

B. 32,4.10-6N.

Đáp án chính xác

C.8,1.10-10N.

D.8,1.10-6N.

Xem lời giải

Lực tương tác giữa hai điện tích q1=q2=-7.10-9Ckhi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A.32,4.10-10N.

B.32,4.10-6N.

C.8,1.10-10N.

D.44,1.10-6N.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Lực tương tác giữa hai điện tích

Câu hỏi: Lực tương tác giữa hai điện tíchq1=q2=-6.10-9C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

A.32,4.10-10N.

B.32,4.10-6 N.

C.8,1.10-10 N.

D.8,1.10-6 N.

Đáp án

B

- Hướng dẫn giải

Chọn B.

Lực tương tác giữa hai điện tích q1 Quy 2 nc khi đặt cách nhau 10cm trong không khí là

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 - Vật lý

Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

A. 8,1.10-10 N.

B. 2,7.10-6 N.

C. 2,7.10-10 N.

D. 8,1.10-6 N.