big shlong là gì - Nghĩa của từ big shlong

big shlong có nghĩa là

Để có một lớn hoặc dương vật khổng lồ

Ví dụ

Bạn có một shlong lớn đó là đi để portory tôi

big shlong có nghĩa là

Một người tiếng Do Thái đề cập đến bộ phận sinh dục của họ như một shlong, "và tiến hành đề cập đến bản thân, như" lớn shlong lee "

Ví dụ

Bạn có một shlong lớn đó là đi để portory tôi Một người tiếng Do Thái đề cập đến bộ phận sinh dục của họ như một shlong, "và tiến hành đề cập đến bản thân, như" lớn shlong lee " Guy: Đây là Gerald
Người phụ nữ: Anh ấy thích được gọi là, lớn Shlong Lee
Guy: Tại sao?

big shlong có nghĩa là

Gerald: * rút shlong của mình *

Ví dụ

Bạn có một shlong lớn đó là đi để portory tôi Một người tiếng Do Thái đề cập đến bộ phận sinh dục của họ như một shlong, "và tiến hành đề cập đến bản thân, như" lớn shlong lee "

big shlong có nghĩa là

Guy: Đây là Gerald

Ví dụ

Bạn có một shlong lớn đó là đi để portory tôi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết big shlong là gì - Nghĩa của từ big shlong