rithmatic là gì - Nghĩa của từ rithmatic

rithmatic có nghĩa là

Alabaman cho toán học.Ngoài ra, lý do Alabamans nên tránh xa chính trị và trong nhà để xe của họ sửa '76 trans AMS mà tất cả họ đều có trên các khối.

Thí dụ

Alabmans đi học để tìm hiểu công cụ tốt nhất để đánh bại phụ nữ của họ, không phải là người dân.Mẹ kiếp Alabama.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết rithmatic là gì - Nghĩa của từ rithmatic