young sheldon là gì - Nghĩa của từ young sheldon

young sheldon có nghĩa là

lil Kid Ai là người thông minh

Ví dụ

"đứa trẻ đóthông minhmột mọt sách như Sheldon trẻ"

young sheldon có nghĩa là

Nếu AIDS là một Sitcom, là cái này.

Ví dụ

"đứa trẻ đóthông minhmột mọt sách như Sheldon trẻ" Nếu AIDS là một Sitcom, là cái này.

young sheldon có nghĩa là

A: Tôi luôn luôn tự hỏi cách AIDS sẽ là Sitcom.

Ví dụ

"đứa trẻ đóthông minhmột mọt sách như Sheldon trẻ" Nếu AIDS là một Sitcom, là cái này. A: Tôi luôn luôn tự hỏi cách AIDS sẽ là Sitcom.