Bài tập về đoạn mạch song song và nối tiếp năm 2024

CHỦ ĐỀ 2: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. ĐOẠN MẠCH SONG SONG

GV Lê Văn Đức - 0904790212

 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đoạn mạch nối tiếp.

Đoạn mạch nối tiếp là đoạn mạch gồm nhiều bộ phận mắc thành một dãy (nhánh) liên tiếp nhau.

- Cường độ dòng điện:

* Mở rộng: Các hệ thức (1) (2) (3) có thể được mở rộng cho đoạn mạch gồm

nhiều điện trở mắc nối tiếp.

2. Đoạn mạch song song:

Đoạn mạch song song là đoạn mạch gồm nhiều nhánh có chung điểm đầu và điểm

cuối

- Cường độ dòng điện: I = I1 + I2

- Hiệu điện thế: U = U1 \= U2

- Điện trở tương đương:

 1. BÀI TẬP

Dạng 1: Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp.

Bài 1: Quan sát mạch điện hình bên:

 1. Hãy cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?
 1. Biết R1 \= R2 \= 5Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Bài 2: Cho hai điện trở R1 \= 14Ω và R2 \= 16Ω mắc nối tiếp nhau.

 1. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
 1. Muốn điện trở tương đương của mạch có giá trị R’ \= 45Ω thì phải mắc thêm vào mạch điện trở R3 bằng

bao nhiêu và mắc như thế nào?

Bài 3: Cho đoạn mạch như hình vẽ, R2 \= 18Ω, vôn kế chỉ 28V, ampe kế chỉ 0,7A.

 1. Tính điện trở R1. Từ đó suy ra hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
 1. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và thay điện trở R1 bằng điện

trở Rx thì chỉ số của ampe kế khi đó là 0,4A. Tính Rx và số chỉ của vôn kế khi đó.

Bài 4: Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp vào hai điểm M, N.

 1. Vẽ sơ đồ mạch điện.
 1. Cho R1 \= 15Ω và R2 \= 20Ω, ampe kế chỉ 0,3A. Tính hiệu điện thế ở hai đầu

đoạn mạch MN theo 2 cách.

Bài 5: Có hai điện trở R1 và R2. Biết R1 \= 2R2 và khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch là

Rtđ \= 15Ω. Tìm R1 và R2.

Bài 6: Mắc điện trở R nối tiếp với điện trở R’ \= 37Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 45V

thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,75A. Tính điện trở R.

Bài 7: Cho hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Biết R1 \= 3R2, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U \=

40V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

Bài 8: Cho hai điện trở R1 \= 24Ω và R2 \= 16Ω mắc nối tiếp.

 1. Tính điện trở tương đương R12 của đoạn mạch.
 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U \= 16V. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện

thế trên hai đầu mỗi điện trở.

Bài 9: Cho hai điện trở R1 \= 20Ω và R2 \= 40Ω mắc nối tiếp.

R1 R2

R1

R2

R1 R2

R1 R2

V