Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành nhằm bảo đảm điều kiện và tăng cường các hoạt động để phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã từng bước được hoàn thiện. Số lượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng từng bước thay đổi phù hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vẫn còn những bất cập, hạn chế như: Ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Đa số các phường, thị trấn chưa có trung tâm văn hóa - thể thao; nhiều khu phố chưa có nhà văn hóa - khu thể thao.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đến nay đã xuống cấp, chưa có đầy đủ phòng chức năng, quy mô không phù hợp; trang thiết bị và phương tiện chuyên dùng để tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao còn thiếu, không đồng bộ, bị hư hỏng hoặc hết khấu hao; chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn hạn chế. Đội ngũ nhân lực trực tiếp vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu và yếu; chưa có chính sách cụ thể nhằm thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa để khai thác và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên nhân là do một số địa phương chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng, duy trì, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Một số địa phương chưa quan tâm phân bổ đúng mức nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị; chưa sâu sát trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức, xây dựng phong trào hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Thực tế, tại một số địa phương điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp nên việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao chưa hiệu quả. Thiết chế văn hóa, thể thao các cấp chưa bắt kịp nhu cầu, thị hiếu của các đối tượng để có những đổi mới kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024
Gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội.

Để tăng cường quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện, khai thác và phương thức hoạt động phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã có những chỉ đạo nhằm bảo đảm các điều kiện, tăng cường tổ chức các hoạt động để phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Theo đó, tiếp tục quán triệt và nhận thức đúng về vị trí, vai trò của văn hóa, tầm quan trọng của việc phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại cơ sở gắn với triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024
Các địa phương cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động văn hóa thể thao.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần có sự phối hợp, tập trung khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với thực tiễn đời sống xã hội. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán, các nhóm đối tượng, lứa tuổi. Rà soát, xây dựng chế độ, chính sách và bố trí nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp để phát huy tốt những ưu thế, sức mạnh nhằm tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh thường xuyên, bổ ích, thiết thực, hiệu quả tại cấp cơ sở.

Bàn giao thiết chế văn hóa các xã thị trấn năm 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần hướng dẫn cụ thể việc sử dụng, tổ chức hiệu quả các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp với đặc điểm dân tộc, vùng, miền, các nhóm đối tượng và lứa tuổi, phát huy tối đa các thiết chế văn hóa, thể thao khi tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thể thao về cơ sở.

Bên cạnh đó phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách phù hợp nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chú trọng xây dựng, phát huy các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí nhằm thu hút người dân tham gia sinh hoạt, vui chơi tại trung tâm xã cũng như nhà văn hóa thôn, khu phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở an toàn, lành mạnh... Hàng năm, đảm bảo ít nhất duy trì được hoạt động thường xuyên, đồng thời mỗi đơn vị cấp xã tổ chức ít nhất 1 giải, hội thi về văn hóa - văn nghệ và 1 giải, cuộc thi về thể thao...