Cách giải nén file Java

X

Privacy & Cookies

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Got It!
Advertisements

Java cung cấp thư viện java.util.zip để thực hiện việc nén dữ liệu thành định dạng zip. Toàn bộ quá trình khá là tường minh :

 1. Đọc file với FileInputStream
 2. Thêm tên file vào ZipEntry và đầu ra là ZipOutputStream

Ví dụ 1 : (Simple zip example )

Ví dụ này sẽ đọc file test.txt ( nằm trong thư mục của project ) và nén nó thành file test.zip

package quyetdv.java.javaio.filecompress; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.util.zip.ZipEntry; import java.util.zip.ZipOutputStream; public class CompressZipSimpleExample { public static void main(String[] args) { byte[] buffer = new byte[1024]; try { FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.zip"); ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(fos); ZipEntry ze = new ZipEntry("test.txt"); zos.putNextEntry(ze); FileInputStream in = new FileInputStream("test.txt"); int len; while ((len = in.read(buffer)) > 0) { zos.write(buffer, 0, len); } in.close(); zos.closeEntry(); zos.close(); System.out.println("Done"); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

Ví dụ 2 : ( Avanced zip example Recursively )

Ví dụ này sẽ đọc tất cả các file từ folder C:\\testzip và nén nó thành một file C:\\MyFile.zip . Nó sẽ thực hiện đệ quy zip thư mục.

package quyetdv.java.javaio.filecompress; import java.io.File; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileOutputStream; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util.zip.ZipEntry; import java.util.zip.ZipOutputStream; public class CompressZipAdvanceExample { List fileList; private static final String OUTPUT_ZIP_FILE = "C:\\MyFile.zip"; private static final String SOURCE_FOLDER = "C:\\testzip"; public CompressZipAdvanceExample() { fileList = new ArrayList(); } public static void main(String[] args) { CompressZipAdvanceExample cz = new CompressZipAdvanceExample(); cz.generateFileList(new File(SOURCE_FOLDER)); cz.zipIt(OUTPUT_ZIP_FILE); } /** * * @param zipFile : output ZIP file location */ public void zipIt(String zipFile) { byte[] buffer = new byte[1024]; try { FileOutputStream fos = new FileOutputStream(zipFile); ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(fos); System.out.println("Output to Zip : " + zipFile); for (String file : this.fileList) { System.out.println("File Added : " + file); ZipEntry ze = new ZipEntry(file); zos.putNextEntry(ze); FileInputStream in = new FileInputStream(SOURCE_FOLDER + File.separator + file); int len; while ((len = in.read(buffer)) > 0) { zos.write(buffer, 0, len); } in.close(); } zos.closeEntry(); zos.close(); System.out.println("Done"); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } /** * Traverse a dicrectory and get all files, * and add the file into fileList * @param node : file or directory */ public void generateFileList(File node) { // add file only if (node.isFile()) { fileList.add(generateZipEntry(node.getAbsolutePath().toString())); } if (node.isDirectory()) { String[] subNode = node.list(); for (String fileName : subNode) { generateFileList(new File(node,fileName)); } } } /** * Format the file path for zip * @param file : file path * @return : Formatted file path */ private String generateZipEntry(String file) { return file.substring(SOURCE_FOLDER.length()+1, file.length()); } }
Advertisements

Share this:

Related

 • Giải nén file zip trong Java
 • 07/01/2013
 • In "File Compression"
 • Chuyển đổi mảng Bytes thành File trong Java
 • 01/03/2013
 • In "File"
 • Ghi file trong Java
 • 05/01/2013
 • In "File"