Cân bằng phương trình hóa học al hno3 năm 2024

Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình. Chú ý có 2 quá trình khử của N+5 phải nhân hệ số để tỉ lệ mol nN2O : nN2 = 1: 2.

Show

Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Xác định công thức hoá học của hợp chất A

Xác định công thức hoá học của hợp chất A. Biết trong A có 2 nguyên tử là N và O tỉ lệ khối lượng của N: O 1,71429

24/11/2022 | 0 Trả lời

 • Lâp phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử của các chất

  Lâp phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử của các chất trong phản ứng sau SO2 + O2 —> SO3 25/11/2022 | 1 Trả lời
 • Tìm công thức hóa học của khí A. Biết tỉ khối A so với khí hidro là 8 lần

  Giúp mình với Tìm công thức hóa học của khí A. Biết tỉ khối A so với khí hidro là 8 lần. Trong A có 75% C và 25% H. 29/11/2022 | 1 Trả lời
 • Xác định thành phần theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa Xác định thành phần theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất AlCl3, KNO3, CaSO4 14/12/2022 | 1 Trả lời
 • Hỗn hợp A gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 để khử hoàn toàn 37,6 gam A thì thu được 28 gam chất rắn B

  Hóa 8 ét ô ét Hỗn hợp A gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 để khử hoàn toàn 37,6 gam A thì thu được 28 gam chất rắn B. Tính % các chất trong A. 16/12/2022 | 0 Trả lời
 • Đốt một miếng kim loại sắt ngoài không khí. Hỏi khối lượng của miếng kim loại sẽ thay đổi như thế nào so với trước khi đốt?

  Đốt một miếng kim loại sắt ngoài không khí. Hỏi khối lượng của miếng kim loại sẽ thay đổi như thế nào so với trước khi đốt?
 • Tăng lên
 • Giảm đi
 • Không thay đổi
 • Không thể xác định chính xác 18/12/2022 | 0 Trả lời
 • Lập công thức hóa học tạo bởi phần trăm khối lượng C bằng 75%, phần trăm khối lượng H bằng 25%

  Giúp với gấp ạaaa Lập công thức hóa học tạo bởi phần trăm khối lượng C bằng 75%, phần trăm khối lượng H bằng 25%, khối lượng mol của hợp chất bằng 16 g/mol. 18/12/2022 | 0 Trả lời
 • Hòa tan 30 (g) đường vào 150(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đường vào 150(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa:
 • Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó
 • Tính nồng độ % của dung dịch thu được Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vào 200(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa: a)Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó b)Tính nồng độ % của dung dịch thu được 19/12/2022 | 0 Trả lời
 • Lập các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau

  Câu 1: Lập các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau: a/ Fe + ? -> FeCl3 b/ CO + Fe2O3 --> Fe + CO2 c/Na + H2O --> NaOH + H2 d/ Al(OH)3 --> Al2O3 + H2O e/ Al + ? --> Al2(SO4)3 + Cu g/ Al2(SO4)3 + NaOH --> Al(OH)3 + Na2SO4 Câu 2: Hãy tính: a/ Thể tích ở 200C và 1atm của: 0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2 b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc) c/ Số mol và thể tích của hỗn hợp khí(đktc) gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2 Câu 3: Lập các PTHH theo các sơ đồ sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.
 • Cu(OH)2 + Fe(NO3)3 ---> Cu(NO3)2 + Fe(OH)3
 • Cu(NO3)2 + Zn ---> Zn(NO3)2 + Cu Câu 4: Khí X có tỉ khối đối với khí oxi là 0,5.Biết rằng X tạo bởi 75% khối lượng là C, còn lại là H. Hãy xác định CTHH của X. 21/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho Na tác dụng với H2O thu được xút NaOH và khí H2

  Cho Na tác dụng với H2O thu được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học. 25/12/2022 | 1 Trả lời
 • Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp

  1. Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp. Lấy VD? 2. Công thức hóa học của đơn chất và hợp chất? 3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho công thức Ax,Bx? Lập CTHH của hợp chất theo hoá trí 4 Hiện tượng vật lý ?Hiện tượng hóa học? 5. Phản ứng hóa học là gi? Điều kiện xảy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng? 6. Định luật bảo toàn khối lượng 7. Các bước lập phương trình hóa học? 8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, khối lượng mol, tỉ khối chất khí 9. Viết công thức: chuyển đổi giữa lượng chất, chết khi A với khi B và với không khí? 25/12/2022 | 0 Trả lời
 • Trộn 200ml dung dịch MgCl2 0,5M với 300ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi được m gam chất rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml dung dịch MgCl2 0,5M với 300ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi được m gam chất rắn.
 • Viết pt phản ứng hóa học
 • Tính m
 • Tính Cm của các chất có dung dịch sau khi lọc kết tủa ( coi V không đổi ) Bài 2: Trộn 40ml dung dịch có chứ 16g CuSO4 với 60ml dung dịch có chứ 12g NaOH
 • Viết pt phản ứng xảy ra
 • Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
 • Tính nồng độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng, cho rằng thể tích của dd thay đổi không đáng kể 27/12/2022 | 0 Trả lời
 • Đốt cháy hết 64g đồng cần 32 gam khí oxi tạo ra b gam đồng oxi

  Đốt cháy hết 64g đồng cần 32 gam khí oxi tạo ra b gam đồng oxi. Giá trị của b là? 28/12/2022 | 2 Trả lời
 • Trong 0,2 mol nguyên tử Fe có chứa bao nhiêu nguyên tử Fe?

  Ôn cuối kì Trong 0,2 mol nguyên tử Fe có chứa bao nhiêu nguyên tử Fe? 31/12/2022 | 2 Trả lời
 • Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hóa trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo sơ đồ phản ứng R + Cl2 -> RC

  Làm bài này như nào vậy chỉ mình với? Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hóa trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo sơ đồ phản ứng : R + Cl2 -> RCl
 • Xác định tên kim loại R
 • tính khối lượng hợp chất tạo thành 27/01/2023 | 0 Trả lời
 • Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hoàn toàn với H2SO4, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hoàn toàn với H2SO4, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc.
 • Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
 • Tính khối lượng muối tạo thành.
 • Tính khối lượng H2SO4 cần dùng. ĐANG GẤP Ạ!!! 02/02/2023 | 0 Trả lời
 • giải hộ bài này

  Hòa tan hết m (gam) kim loại Bari trong dung dịch Ba(OH)2 8,55% thì thu được 400 gam dung dịch Ba(OH)2 34,2%. Tính giá trị của m. 22/02/2023 | 0 Trả lời
 • hóa hóa hóa

  Cho các chất sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho biết chất nào là oxit axit, chất nào là oxit bazơ? b) Gọi tên các oxit trên 25/02/2023 | 0 Trả lời
 • e cần gấp ạ

  c1: nhận biết không khí màu h2,co2 khi trong hai lọ riêng biệt bị mất nhãn bằng phương pháp hóa học ? c2:nếu đốt cháy toàn bộ thể tích khí h2 như trên trong bình chứa 11,2 lít khí oxi (đktc)
 • sau p/ứng chất nào còn dư?
 • tính khối lượng nước tạo thành ? 04/03/2023 | 0 Trả lời
 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al trong bình, sau đó bỏ tiếp 1,2 gam C vào bình để đốt.
 • C cháy không? Tính khối lượng C còn lại trong bình (nếu có).
 • Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp khí sau phản ứng 05/03/2023 | 0 Trả lời
 • Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cách nhận biết các chất trên?

  có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cách nhận biết các chất trên

  Ai là tác dụng với HNO3?

  Khi nhôm tác dụng với HNO3, xảy ra các hiện tượng sau: nhôm (Al), một chất rắn màu trắng, dần dần tan trong dung dịch. Trên bề mặt dung dịch cũng xuất hiện khí, tạo nên sủi bọt khí. Trong điều kiện không khí, khí này tạo ra một hiện tượng nâu, đó là nitơ oxit (NO).

  Al cộng gì ra Al NO3 3?

  Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO ↑ + H2O | Al + HNO3 ra NO.

  Al HNO3 loãng dư ra gì?

  Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + N2 + H2O | Al + HNO3 ra N2.

  Al HNO3 tạo ra sản phẩm gì?

  Hiện tượng xảy ra khi cho nhôm tác dụng HNO3 : Chất rắn màu trắng là nhôm (Al) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3, tạo ra muối nitrat và xuất hiện khí nito dioxit NO2 có màu đỏ. Bản chất của các chất khi tham gia phản ứng : Nhôm đóng vai trò là chất khử, axit nitric đóng vai trò là chất oxi hóa.