Cổ phiếu s&p 500 hàng đầu hiện nay năm 2022

 • English
 • Español
 • 中文 (繁體)
 • 한국어
 • Русский
 • Tiếng Việt

Công ty cổ phần S là công ty chọn cách chuyển dồn thu nhập, lỗ, khấu giảm, và tín thuế của công ty cổ phần cho cổ đông vì mục đích thuế liên bang. Cổ đông của công ty cổ phần S khai báo thu nhập và lỗ đã chuyển dồn trên tờ khai thuế cá nhân và bị đánh thuế theo phân suất thuế thu nhập cá nhân. Ðiều này giúp công ty cổ phần S tránh bị đánh thuế hai lần trên thu nhập của công ty. Công ty cổ phần S có trách nhiệm đóng thuế trên một số khoản lãi tích hợp sẵn và thu nhập thụ động ở cấp tổ chức.
Để đủ điều kiện cho tư cách công ty cổ phần S, công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là công ty nội địa
 • Chỉ có những cổ đông cho phép
  • Có thể là cá nhân, quỹ tín thác nhất định, và di sản và
  • không được là công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc cổ đông là người nước ngoài tạm trú
 • Có không quá 100 cổ đông
 • Chỉ có một loại cổ phiếu
 • Không là công ty cổ phần không đủ điều kiện ( ví dụ một số tổ chức tài chính nhất định, công ty bảo hiểm, và công ty cổ phần thương mại quốc tế trong nội địa.

Ðể được là công ty cổ phần S, công ty phải nộp Mẫu 2553, Lựa Chọn cho Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Nhỏ (tiếng Anh)PDF đã có chữ ký của tất cả các cổ đông. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 2553 (tiếng Anh)PDF để biết tất cả thông tin cần thiết và để xác định nơi nộp mẫu đơn.  

Bảng 1 – Công ty cổ phần  S

Nếu quý vị là công ty cổ phần S thì quý vị có thể có trách nhiệm với...Dùng Mẫu...Hướng Dẫn Riêng...
Thuế Thu Nhập 1120-S (tiếng Anh)PDF

1120-S (Bảng K-1) (tiếng Anh)PDF

Hướng dẫn cho Bảng K-1 của Mẫu 1120-S (tiếng Anh)PDF
Thuế ước tính 1120-W (tiếng Anh)PDF (chỉ dành cho công ty cổ phần) Hướng dẫn cho Mẫu 1120-W (tiếng Anh)PDF

Thuế việc làm:

 • Thuế an sinh xã hội và thuế Medicare và khấu lưu thuế thu nhập,
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Ký gửi thuế việc làm

941 (tiếng Anh)PDF

943 (tiếng Anh)PDF (dành cho nhân viên nông trại)

940 (tiếng Anh)PDF

Hướng dẫn cho Mẫu 941 Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF

Hướng dẫn cho Mẫu 943 Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Nông Nghiệp (tiếng Anh)DOCX

Hướng dẫn cho Mẫu 940 Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF

Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (tiếng Anh)

Bảng 2 - Cổ Ðông của Công ty cổ phần S

Nếu quý vị là cổ đông của công ty cổ phần S thì quý vị có thể có trách nhiệm với...

Dùng Mẫu...Hướng Dẫn Riêng...
Thuế Thu Nhập 1040 hay 1040-SR và Bảng E (tiếng Anh)PDF và các mẫu khác được tham chiếu trong Bảng K-1 của cổ đông Hướng dẫn cho Bảng E (Mẫu 1040 và 1040-SR) Thu Nhập và Lỗ Bổ Sung (tiếng Anh)PDF
Thuế ước tính

1040-ES (tiếng Anh)PDF

 

Publications

Videos

Page Last Reviewed or Updated: 10-Nov-2022

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

(JPY)thg 9 2022Thay đổi trong năm qua

Doanh thu

319,00 Tr 27,60%

Chi phí hoạt động

67,00 Tr -34,95%

Thu nhập ròng

-9,00 Tr 79,07%

Biên lợi nhuận ròng

-2,82 83,60%

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần

-8,25 Tr 82,26%

Thuế suất hiệu dụng

-28,57%

(JPY)thg 9 2022Thay đổi trong năm qua

Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn

1,42 T 5,89%

Tổng tài sản

2,85 T 16,94%

Tổng nợ

239,00 Tr -22,40%

Tổng vốn chủ sở hữu

2,61 T

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

141,59 Tr

Giá so với giá trị sổ sách

1,52

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

-0,96%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn

-1,04%

Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt

(JPY)thg 9 2022Thay đổi trong năm qua

Thu nhập ròng

-9,00 Tr 79,07%

Tiền từ việc kinh doanh

Tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền từ hoạt động tài chính

Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt

Dòng tiền tự do


TOP(1)            User Commands            TOP(1)

Tên & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes

Tóm tắt nội dung & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top -hv|-bcEeHiOSs1 -d secs -n max -u|U user -p pids -o field -w
    [cols]

    The traditional switches `-' and whitespace are optional.

Mô tả & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    The top program provides a dynamic real-time view of a running
    system. It can display system summary information as well as a
    list of processes or threads currently being managed by the Linux
    kernel. The types of system summary information shown and the
    types, order and size of information displayed for processes are
    all user configurable and that configuration can be made
    persistent across restarts.

    The program provides a limited interactive interface for process
    manipulation as well as a much more extensive interface for
    personal configuration -- encompassing every aspect of its
    operation. And while top is referred to throughout this
    document, you are free to name the program anything you wish.
    That new name, possibly an alias, will then be reflected on top's
    display and used when reading and writing a configuration file.

Tổng quan & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

  Documentation
    The remaining Table of Contents

      OVERVIEW
       Operation
       Linux Memory Types
      1. COMMAND-LINE Options
      2. SUMMARY Display
       a. UPTIME and LOAD Averages
       b. TASK and CPU States
       c. MEMORY Usage
      3. FIELDS / Columns Display
       a. DESCRIPTIONS of Fields
       b. MANAGING Fields
      4. INTERACTIVE Commands
       a. GLOBAL Commands
       b. SUMMARY AREA Commands
       c. TASK AREA Commands
         1. Appearance
         2. Content
         3. Size
         4. Sorting
       d. COLOR Mapping
      5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions
       a. WINDOWS Overview
       b. COMMANDS for Windows
       c. SCROLLING a Window
       d. SEARCHING in a Window
       e. FILTERING in a Window
      6. FILES
       a. PERSONAL Configuration File
       b. ADDING INSPECT Entries
       c. SYSTEM Configuration File
       d. SYSTEM Restrictions File
      7. STUPID TRICKS Sampler
       a. Kernel Magic
       b. Bouncing Windows
       c. The Big Bird Window
       d. The Ol' Switcheroo
      8. BUGS, 9. SEE Also

  Operation
    When operating top, the two most important keys are the help (h
    or ?) key and quit (`q') key. Alternatively, you could simply
    use the traditional interrupt key (^C) when you're done.

    When started for the first time, you'll be presented with these
    traditional elements on the main top screen: 1) Summary Area; 2)
    Fields/Columns Header; 3) Task Area. Each of these will be
    explored in the sections that follow. There is also an
    Input/Message line between the Summary Area and Columns Header
    which needs no further explanation.

    The main top screen is generally quite adaptive to changes in
    terminal dimensions under X-Windows. Other top screens may be
    less so, especially those with static text. It ultimately
    depends, however, on your particular window manager and terminal
    emulator. There may be occasions when their view of terminal
    size and current contents differs from top's view, which is
    always based on operating system calls.

    Following any re-size operation, if a top screen is corrupted,
    appears incomplete or disordered, simply typing something
    innocuous like a punctuation character or cursor motion key will
    usually restore it. In extreme cases, the following sequence
    almost certainly will:
       key/cmd objective
       ^Z    suspend top
       fg    resume top
         force a screen redraw (if necessary)

    But if the display is still corrupted, there is one more step you
    could try. Insert this command after top has been suspended but
    before resuming it.
       key/cmd objective
       reset  restore your terminal settings

    Note: the width of top's display will be limited to 512
    positions. Displaying all fields requires approximately 250
    characters. Remaining screen width is usually allocated to any
    variable width columns currently visible. The variable width
    columns, such as COMMAND, are noted in topic 3a. DESCRIPTIONS of
    Fields. Actual output width may also be influenced by the -w
    switch, which is discussed in topic 1. COMMAND-LINE Options.

    Lastly, some of top's screens or functions require the use of
    cursor motion keys like the standard arrow keys plus the Home,
    End, PgUp and PgDn keys. If your terminal or emulator does not
    provide those keys, the following combinations are accepted as
    alternatives:
       key   equivalent-keys
       Left   alt + h
       Down   alt + j
       Up    alt + k
       Right  alt + l
       Home   alt + ctrl + h
       PgDn   alt + ctrl + j
       PgUp   alt + ctrl + k
       End   alt + ctrl + l

    The Up and Down arrow keys have special significance when
    prompted for line input terminated with the key. Those
    keys, or their aliases, can be used to retrieve previous input
    lines which can then be edited and re-input. And there are four
    additional keys available with line oriented input.
       key   special-significance
       Up    recall older strings for re-editing
       Down   recall newer strings or erase entire line
       Insert  toggle between insert and overtype modes
       Delete  character removed at cursor, moving others left
       Home   jump to beginning of input line
       End   jump to end of input line

  Linux Memory Types
    For our purposes there are three types of memory, and one is
    optional. First is physical memory, a limited resource where
    code and data must reside when executed or referenced. Next is
    the optional swap file, where modified (dirty) memory can be
    saved and later retrieved if too many demands are made on
    physical memory. Lastly we have virtual memory, a nearly
    unlimited resource serving the following goals:

     1. abstraction, free from physical memory addresses/limits
     2. isolation, every process in a separate address space
     3. sharing, a single mapping can serve multiple needs
     4. flexibility, assign a virtual address to a file

    Regardless of which of these forms memory may take, all are
    managed as pages (typically 4096 bytes) but expressed by default
    in top as KiB (kibibyte). The memory discussed under topic `2c.
    MEMORY Usage' deals with physical memory and the swap file for
    the system as a whole. The memory reviewed in topic `3. FIELDS /
    Columns Display' embraces all three memory types, but for
    individual processes.

    For each such process, every memory page is restricted to a
    single quadrant from the table below. Both physical memory and
    virtual memory can include any of the four, while the swap file
    only includes #1 through #3. The memory in quadrant #4, when
    modified, acts as its own dedicated swap file.

                   Private | Shared
                 1      |     2
      Anonymous . stack        |
            . malloc()      |
            . brk()/sbrk()    | . POSIX shm*
            . mmap(PRIVATE, ANON) | . mmap(SHARED, ANON)
           -----------------------+----------------------
            . mmap(PRIVATE, fd)  | . mmap(SHARED, fd)
     File-backed . pgms/shared libs  |
                 3      |     4

    The following may help in interpreting process level memory
    values displayed as scalable columns and discussed under topic
    `3a. DESCRIPTIONS of Fields'.

     %MEM - simply RES divided by total physical memory
     CODE - the `pgms' portion of quadrant 3
     DATA - the entire quadrant 1 portion of VIRT plus all
         explicit mmap file-backed pages of quadrant 3
     RES - anything occupying physical memory which, beginning with
         Linux-4.5, is the sum of the following three fields:
         RSan - quadrant 1 pages, which include any
            former quadrant 3 pages if modified
         RSfd - quadrant 3 and quadrant 4 pages
         RSsh - quadrant 2 pages
     RSlk - subset of RES which cannot be swapped out (any quadrant)
     SHR - subset of RES (excludes 1, includes all 2 & 4, some 3)
     SWAP - potentially any quadrant except 4
     USED - simply the sum of RES and SWAP
     VIRT - everything in-use and/or reserved (all quadrants)

    Note: Even though program images and shared libraries are
    considered private to a process, they will be accounted for as
    shared (SHR) by the kernel.

1. Tùy chọn dòng lệnh & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    The command-line syntax for top consists of:

     -hv|-bcEeHiOSs1 -d secs -n max -u|U user -p pids -o field -w
    [cols]

    The typically mandatory switch (`-') and even whitespace are
    completely optional.

    -h | -v :Help/Version
      Show library version and the usage prompt, then quit.

    -b :Batch-mode operation
      Starts top in Batch mode, which could be useful for sending
      output from top to other programs or to a file. In this
      mode, top will not accept input and runs until the
      iterations limit you've set with the `-n' command-line
      option or until killed.

    -c :Command-line/Program-name toggle
      Starts top with the last remembered `c' state reversed.
      Thus, if top was displaying command lines, now that field
      will show program names, and vice versa. See the `c'
      interactive command for additional information.

    -d :Delay-time interval as: -d ss.t (secs.tenths)
      Specifies the delay between screen updates, and overrides
      the corresponding value in one's personal configuration file
      or the startup default. Later this can be changed with the
      `d' or `s' interactive commands.

      Fractional seconds are honored, but a negative number is not
      allowed. In all cases, however, such changes are prohibited
      if top is running in Secure mode, except for root (unless
      the `s' command-line option was used). For additional
      information on Secure mode see topic 6d. SYSTEM Restrictions
      File.

    -e :Enforce-Task-Memory-Scaling as: -e k | m | g | t | p
      Instructs top to force task area memory to be scaled as:
        k - kibibytes
        m - mebibytes
        g - gibibytes
        t - tebibytes
        p - pebibytes

      Later this can be changed with the `e' command toggle.

    -E :Enforce-Summary-Memory-Scaling as: -E k | m | g | t | p |
    e
      Instructs top to force summary area memory to be scaled as:
        k - kibibytes
        m - mebibytes
        g - gibibytes
        t - tebibytes
        p - pebibytes
        e - exbibytes

      Later this can be changed with the `E' command toggle.

    -H :Threads-mode operation
      Instructs top to display individual threads. Without this
      command-line option a summation of all threads in each
      process is shown. Later this can be changed with the `H'
      interactive command.

    -i :Idle-process toggle
      Starts top with the last remembered `i' state reversed.
      When this toggle is Off, tasks that have not used any CPU
      since the last update will not be displayed. For additional
      information regarding this toggle see topic 4c. TASK AREA
      Commands, SIZE.

    -n :Number-of-iterations limit as: -n number
      Specifies the maximum number of iterations, or frames, top
      should produce before ending.

    -o :Override-sort-field as: -o fieldname
      Specifies the name of the field on which tasks will be
      sorted, independent of what is reflected in the
      configuration file. You can prepend a `+' or `-' to the
      field name to also override the sort direction. A leading
      `+' will force sorting high to low, whereas a `-' will
      ensure a low to high ordering.

      This option exists primarily to support automated/scripted
      batch mode operation.

    -O :Output-field-names
      This option acts as a form of help for the above -o option.
      It will cause top to print each of the available field names
      on a separate line, then quit. Such names are subject to
      NLS (National Language Support) translation.

    -p :Monitor-PIDs mode as: -pN1 -pN2 ... or -pN1,N2,N3 ...
      Monitor only processes with specified process IDs. However,
      when combined with Threads mode (`H'), all processes in the
      thread group (see TGID) of each monitored PID will also be
      shown.

      This option can be given up to 20 times, or you can provide
      a comma delimited list with up to 20 pids. Co-mingling both
      approaches is permitted.

      A pid value of zero will be treated as the process id of the
      top program itself once it is running.

      This is a command-line option only and should you wish to
      return to normal operation, it is not necessary to quit and
      restart top -- just issue any of these interactive
      commands: `=', `u' or `U'.

      The `p', `u' and `U' command-line options are mutually
      exclusive.

    -s :Secure-mode operation
      Starts top with secure mode forced, even for root. This
      mode is far better controlled through a system configuration
      file (see topic 6. FILES).

    -S :Cumulative-time toggle
      Starts top with the last remembered `S' state reversed.
      When Cumulative time mode is On, each process is listed with
      the cpu time that it and its dead children have used. See
      the `S' interactive command for additional information
      regarding this mode.

    -u | -U :User-filter-mode as: -u | -U number or name
      Display only processes with a user id or user name matching
      that given. The `-u' option matches on effective user
      whereas the `-U' option matches on any user (real,
      effective, saved, or filesystem).

      Prepending an exclamation point (`!') to the user id or name
      instructs top to display only processes with users not
      matching the one provided.

      The `p', `u' and `U' command-line options are mutually
      exclusive.

    -w :Output-width-override as: -w [ number ]
      In Batch mode, when used without an argument top will format
      output using the COLUMNS= and LINES= environment variables,
      if set. Otherwise, width will be fixed at the maximum 512
      columns. With an argument, output width can be decreased or
      increased (up to 512) but the number of rows is considered
      unlimited.

      In normal display mode, when used without an argument top
      will attempt to format output using the COLUMNS= and LINES=
      environment variables, if set. With an argument, output
      width can only be decreased, not increased. Whether using
      environment variables or an argument with -w, when not in
      Batch mode actual terminal dimensions can never be exceeded.

      Note: Without the use of this command-line option, output
      width is always based on the terminal at which top was
      invoked whether or not in Batch mode.

    -1 :Single/Separate-Cpu-States toggle
      Starts top with the last remembered Cpu States portion of
      the summary area reversed. Either all cpu information will
      be displayed in a single line or each cpu will be displayed
      separately, depending on the state of the NUMA Node command
      toggle ('2').

      See the `1' and '2' interactive commands for additional
      information.

2. Tóm tắt Hiển thị & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    Each of the following three areas are individually controlled
    through one or more interactive commands. See topic 4b. SUMMARY
    AREA Commands for additional information regarding these
    provisions.

  2a. UPTIME and LOAD Averages
    This portion consists of a single line containing:
      program or window name, depending on display mode
      current time and length of time since last boot
      total number of users
      system load avg over the last 1, 5 and 15 minutes

  2b. TASK and CPU States
    This portion consists of a minimum of two lines. In an SMP
    environment, additional lines can reflect individual CPU state
    percentages.

    Line 1 shows total tasks or threads, depending on the state of
    the Threads-mode toggle. That total is further classified as:
      running; sleeping; stopped; zombie

    Line 2 shows CPU state percentages based on the interval since
    the last refresh.

    As a default, percentages for these individual categories are
    displayed. Where two labels are shown below, those for more
    recent kernel versions are shown first.
      us, user  : time running un-niced user processes
      sy, system : time running kernel processes
      ni, nice  : time running niced user processes
      id, idle  : time spent in the kernel idle handler
      wa, IO-wait : time waiting for I/O completion
      hi : time spent servicing hardware interrupts
      si : time spent servicing software interrupts
      st : time stolen from this vm by the hypervisor

    In the alternate cpu states display modes, beyond the first
    tasks/threads line, an abbreviated summary is shown consisting of
    these elements:
           a  b   c  d
      %Cpu(s): 75.0/25.0 100[ ...

    Where: a) is the `user' (us + ni) percentage; b) is the `system'
    (sy + hi + si) percentage; c) is the total; and d) is one of two
    visual graphs of those representations. See topic 4b. SUMMARY
    AREA Commands and the `t' command for additional information on
    that special 4-way toggle.

  2c. MEMORY Usage
    This portion consists of two lines which may express values in
    kibibytes (KiB) through exbibytes (EiB) depending on the scaling
    factor enforced with the `E' interactive command.

    As a default, Line 1 reflects physical memory, classified as:
      total, free, used and buff/cache

    Line 2 reflects mostly virtual memory, classified as:
      total, free, used and avail (which is physical memory)

    The avail number on line 2 is an estimation of physical memory
    available for starting new applications, without swapping.
    Unlike the free field, it attempts to account for readily
    reclaimable page cache and memory slabs. It is available on
    kernels 3.14, emulated on kernels 2.6.27+, otherwise the same as
    free.

    In the alternate memory display modes, two abbreviated summary
    lines are shown consisting of these elements:
           a  b     c
      GiB Mem : 18.7/15.738  [ ...
      GiB Swap: 0.0/7.999  [ ...

    Where: a) is the percentage used; b) is the total available; and
    c) is one of two visual graphs of those representations.

    In the case of physical memory, the percentage represents the
    total minus the estimated avail noted above. The `Mem' graph
    itself is divided between used and any remaining memory not
    otherwise accounted for by avail. See topic 4b. SUMMARY AREA
    Commands and the `m' command for additional information on that
    special 4-way toggle.

    This table may help in interpreting the scaled values displayed:
      KiB = kibibyte = 1024 bytes
      MiB = mebibyte = 1024 KiB = 1,048,576 bytes
      GiB = gibibyte = 1024 MiB = 1,073,741,824 bytes
      TiB = tebibyte = 1024 GiB = 1,099,511,627,776 bytes
      PiB = pebibyte = 1024 TiB = 1,125,899,906,842,624 bytes
      EiB = exbibyte = 1024 PiB = 1,152,921,504,606,846,976 bytes

3. Trường / Cột & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

  3a. DESCRIPTIONS of Fields
    Listed below are top's available process fields (columns). They
    are shown in strict ascii alphabetical order. You may customize
    their position and whether or not they are displayable with the
    `f' (Fields Management) interactive command.

    Any field is selectable as the sort field, and you control
    whether they are sorted high-to-low or low-to-high. For
    additional information on sort provisions see topic 4c. TASK AREA
    Commands, SORTING.

    The fields related to physical memory or virtual memory reference
    `(KiB)' which is the unsuffixed display mode. Such fields may,
    however, be scaled from KiB through PiB. That scaling is
    influenced via the `e' interactive command or established for
    startup through a build option.

    1. %CPU -- CPU Usage
      The task's share of the elapsed CPU time since the last
      screen update, expressed as a percentage of total CPU time.

      In a true SMP environment, if a process is multi-threaded and
      top is not operating in Threads mode, amounts greater than
      100% may be reported. You toggle Threads mode with the `H'
      interactive command.

      Also for multi-processor environments, if Irix mode is Off,
      top will operate in Solaris mode where a task's cpu usage
      will be divided by the total number of CPUs. You toggle
      Irix/Solaris modes with the `I' interactive command.

      Note: When running in forest view mode (`V') with children
      collapsed (`v'), this field will also include the CPU time of
      those unseen children. See topic 4c. TASK AREA Commands,
      CONTENT for more information regarding the `V' and `v'
      toggles.

    2. %MEM -- Memory Usage (RES)
      A task's currently resident share of available physical
      memory.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    3. CGNAME -- Control Group Name
      The name of the control group to which a process belongs, or
      `-' if not applicable for that process.

      This will typically be the last entry in the full list of
      control groups as shown under the next heading (CGROUPS).
      And as is true there, this field is also variable width.

    4. CGROUPS -- Control Groups
      The names of the control group(s) to which a process belongs,
      or `-' if not applicable for that process.

      Control Groups provide for allocating resources (cpu, memory,
      network bandwidth, etc.) among installation-defined groups of
      processes. They enable fine-grained control over allocating,
      denying, prioritizing, managing and monitoring those
      resources.

      Many different hierarchies of cgroups can exist
      simultaneously on a system and each hierarchy is attached to
      one or more subsystems. A subsystem represents a single
      resource.

      Note: The CGROUPS field, unlike most columns, is not fixed-
      width. When displayed, it plus any other variable width
      columns will be allocated all remaining screen width (up to
      the maximum 512 characters). Even so, such variable width
      fields could still suffer truncation. See topic 5c.
      SCROLLING a Window for additional information on accessing
      any truncated data.

    5. CODE -- Code Size (KiB)
      The amount of physical memory currently devoted to executable
      code, also known as the Text Resident Set size or TRS.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    6. COMMAND -- Command Name or Command Line
      Display the command line used to start a task or the name of
      the associated program. You toggle between command line and
      name with `c', which is both a command-line option and an
      interactive command.

      When you've chosen to display command lines, processes
      without a command line (like kernel threads) will be shown
      with only the program name in brackets, as in this example:
        [kthreadd]

      This field may also be impacted by the forest view display
      mode. See the `V' interactive command for additional
      information regarding that mode.

      Note: The COMMAND field, unlike most columns, is not fixed-
      width. When displayed, it plus any other variable width
      columns will be allocated all remaining screen width (up to
      the maximum 512 characters). Even so, such variable width
      fields could still suffer truncation. This is especially
      true for this field when command lines are being displayed
      (the `c' interactive command.) See topic 5c. SCROLLING a
      Window for additional information on accessing any truncated
      data.

    7. DATA -- Data + Stack Size (KiB)
      The amount of private memory reserved by a process. It is
      also known as the Data Resident Set or DRS. Such memory may
      not yet be mapped to physical memory (RES) but will always be
      included in the virtual memory (VIRT) amount.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    8. ENVIRON -- Environment variables
      Display all of the environment variables, if any, as seen by
      the respective processes. These variables will be displayed
      in their raw native order, not the sorted order you are
      accustomed to seeing with an unqualified `set'.

      Note: The ENVIRON field, unlike most columns, is not fixed-
      width. When displayed, it plus any other variable width
      columns will be allocated all remaining screen width (up to
      the maximum 512 characters). Even so, such variable width
      fields could still suffer truncation. This is especially
      true for this field. See topic 5c. SCROLLING a Window for
      additional information on accessing any truncated data.

    9. Flags -- Task Flags
      This column represents the task's current scheduling flags
      which are expressed in hexadecimal notation and with zeros
      suppressed. These flags are officially documented in
      .

    10. GID -- Group Id
      The effective group ID.

    11. GROUP -- Group Name
      The effective group name.

    12. LXC -- Lxc Container Name
      The name of the lxc container within which a task is running.
      If a process is not running inside a container, a dash (`-')
      will be shown.

    13. NI -- Nice Value
      The nice value of the task. A negative nice value means
      higher priority, whereas a positive nice value means lower
      priority. Zero in this field simply means priority will not
      be adjusted in determining a task's dispatch-ability.

    14. NU -- Last known NUMA node
      A number representing the NUMA node associated with the last
      used processor (`P'). When -1 is displayed it means that
      NUMA information is not available.

      See the `'2' and `3' interactive commands for additional NUMA
      provisions affecting the summary area.

    15. OOMa -- Out of Memory Adjustment Factor
      The value, ranging from -1000 to +1000, added to the current
      out of memory score (OOMs) which is then used to determine
      which task to kill when memory is exhausted.

    16. OOMs -- Out of Memory Score
      The value, ranging from 0 to +1000, used to select task(s) to
      kill when memory is exhausted. Zero translates to `never
      kill' whereas 1000 means `always kill'.

    17. P -- Last used CPU (SMP)
      A number representing the last used processor. In a true SMP
      environment this will likely change frequently since the
      kernel intentionally uses weak affinity. Also, the very act
      of running top may break this weak affinity and cause more
      processes to change CPUs more often (because of the extra
      demand for cpu time).

    18. PGRP -- Process Group Id
      Every process is member of a unique process group which is
      used for distribution of signals and by terminals to
      arbitrate requests for their input and output. When a
      process is created (forked), it becomes a member of the
      process group of its parent. By convention, this value
      equals the process ID (see PID) of the first member of a
      process group, called the process group leader.

    19. PID -- Process Id
      The task's unique process ID, which periodically wraps,
      though never restarting at zero. In kernel terms, it is a
      dispatchable entity defined by a task_struct.

      This value may also be used as: a process group ID (see
      PGRP); a session ID for the session leader (see SID); a
      thread group ID for the thread group leader (see TGID); and a
      TTY process group ID for the process group leader (see
      TPGID).

    20. PPID -- Parent Process Id
      The process ID (pid) of a task's parent.

    21. PR -- Priority
      The scheduling priority of the task. If you see `rt' in this
      field, it means the task is running under real time
      scheduling priority.

      Under linux, real time priority is somewhat misleading since
      traditionally the operating itself was not preemptible. And
      while the 2.6 kernel can be made mostly preemptible, it is
      not always so.

    22. RES -- Resident Memory Size (KiB)
      A subset of the virtual address space (VIRT) representing the
      non-swapped physical memory a task is currently using. It is
      also the sum of the RSan, RSfd and RSsh fields.

      It can include private anonymous pages, private pages mapped
      to files (including program images and shared libraries) plus
      shared anonymous pages. All such memory is backed by the
      swap file represented separately under SWAP.

      Lastly, this field may also include shared file-backed pages
      which, when modified, act as a dedicated swap file and thus
      will never impact SWAP.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    23. RSan -- Resident Anonymous Memory Size (KiB)
      A subset of resident memory (RES) representing private pages
      not mapped to a file.

    24. RSfd -- Resident File-Backed Memory Size (KiB)
      A subset of resident memory (RES) representing the implicitly
      shared pages supporting program images and shared libraries.
      It also includes explicit file mappings, both private and
      shared.

    25. RSlk -- Resident Locked Memory Size (KiB)
      A subset of resident memory (RES) which cannot be swapped
      out.

    26. RSsh -- Resident Shared Memory Size (KiB)
      A subset of resident memory (RES) representing the explicitly
      shared anonymous shm*/mmap pages.

    27. RUID -- Real User Id
      The real user ID.

    28. RUSER -- Real User Name
      The real user name.

    29. S -- Process Status
      The status of the task which can be one of:
        D = uninterruptible sleep
        I = idle
        R = running
        S = sleeping
        T = stopped by job control signal
        t = stopped by debugger during trace
        Z = zombie

      Tasks shown as running should be more properly thought of as
      ready to run -- their task_struct is simply represented on
      the Linux run-queue. Even without a true SMP machine, you
      may see numerous tasks in this state depending on top's delay
      interval and nice value.

    30. SHR -- Shared Memory Size (KiB)
      A subset of resident memory (RES) that may be used by other
      processes. It will include shared anonymous pages and shared
      file-backed pages. It also includes private pages mapped to
      files representing program images and shared libraries.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    31. SID -- Session Id
      A session is a collection of process groups (see PGRP),
      usually established by the login shell. A newly forked
      process joins the session of its creator. By convention,
      this value equals the process ID (see PID) of the first
      member of the session, called the session leader, which is
      usually the login shell.

    32. SUID -- Saved User Id
      The saved user ID.

    33. SUPGIDS -- Supplementary Group IDs
      The IDs of any supplementary group(s) established at login or
      inherited from a task's parent. They are displayed in a
      comma delimited list.

      Note: The SUPGIDS field, unlike most columns, is not fixed-
      width. When displayed, it plus any other variable width
      columns will be allocated all remaining screen width (up to
      the maximum 512 characters). Even so, such variable width
      fields could still suffer truncation. See topic 5c.
      SCROLLING a Window for additional information on accessing
      any truncated data.

    34. SUPGRPS -- Supplementary Group Names
      The names of any supplementary group(s) established at login
      or inherited from a task's parent. They are displayed in a
      comma delimited list.

      Note: The SUPGRPS field, unlike most columns, is not fixed-
      width. When displayed, it plus any other variable width
      columns will be allocated all remaining screen width (up to
      the maximum 512 characters). Even so, such variable width
      fields could still suffer truncation. See topic 5c.
      SCROLLING a Window for additional information on accessing
      any truncated data.

    35. SUSER -- Saved User Name
      The saved user name.

    36. SWAP -- Swapped Size (KiB)
      The formerly resident portion of a task's address space
      written to the swap file when physical memory becomes over
      committed.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    37. TGID -- Thread Group Id
      The ID of the thread group to which a task belongs. It is
      the PID of the thread group leader. In kernel terms, it
      represents those tasks that share an mm_struct.

    38. TIME -- CPU Time
      Total CPU time the task has used since it started. When
      Cumulative mode is On, each process is listed with the cpu
      time that it and its dead children have used. You toggle
      Cumulative mode with `S', which is both a command-line option
      and an interactive command. See the `S' interactive command
      for additional information regarding this mode.

    39. TIME+ -- CPU Time, hundredths
      The same as TIME, but reflecting more granularity through
      hundredths of a second.

    40. TPGID -- Tty Process Group Id
      The process group ID of the foreground process for the
      connected tty, or -1 if a process is not connected to a
      terminal. By convention, this value equals the process ID
      (see PID) of the process group leader (see PGRP).

    41. TTY -- Controlling Tty
      The name of the controlling terminal. This is usually the
      device (serial port, pty, etc.) from which the process was
      started, and which it uses for input or output. However, a
      task need not be associated with a terminal, in which case
      you'll see `?' displayed.

    42. UID -- User Id
      The effective user ID of the task's owner.

    43. USED -- Memory in Use (KiB)
      This field represents the non-swapped physical memory a task
      is using (RES) plus the swapped out portion of its address
      space (SWAP).

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    44. USER -- User Name
      The effective user name of the task's owner.

    45. VIRT -- Virtual Memory Size (KiB)
      The total amount of virtual memory used by the task. It
      includes all code, data and shared libraries plus pages that
      have been swapped out and pages that have been mapped but not
      used.

      See `OVERVIEW, Linux Memory Types' for additional details.

    46. WCHAN -- Sleeping in Function
      This field will show the name of the kernel function in which
      the task is currently sleeping. Running tasks will display a
      dash (`-') in this column.

    47. nDRT -- Dirty Pages Count
      The number of pages that have been modified since they were
      last written to auxiliary storage. Dirty pages must be
      written to auxiliary storage before the corresponding
      physical memory location can be used for some other virtual
      page.

      This field was deprecated with linux 2.6 and is always zero.

    48. nMaj -- Major Page Fault Count
      The number of major page faults that have occurred for a
      task. A page fault occurs when a process attempts to read
      from or write to a virtual page that is not currently present
      in its address space. A major page fault is when auxiliary
      storage access is involved in making that page available.

    49. nMin -- Minor Page Fault count
      The number of minor page faults that have occurred for a
      task. A page fault occurs when a process attempts to read
      from or write to a virtual page that is not currently present
      in its address space. A minor page fault does not involve
      auxiliary storage access in making that page available.

    50. nTH -- Number of Threads
      The number of threads associated with a process.

    51. nsIPC -- IPC namespace
      The Inode of the namespace used to isolate interprocess
      communication (IPC) resources such as System V IPC objects
      and POSIX message queues.

    52. nsMNT -- MNT namespace
      The Inode of the namespace used to isolate filesystem mount
      points thus offering different views of the filesystem
      hierarchy.

    53. nsNET -- NET namespace
      The Inode of the namespace used to isolate resources such as
      network devices, IP addresses, IP routing, port numbers, etc.

    54. nsPID -- PID namespace
      The Inode of the namespace used to isolate process ID numbers
      meaning they need not remain unique. Thus, each such
      namespace could have its own `init/systemd' (PID #1) to
      manage various initialization tasks and reap orphaned child
      processes.

    55. nsUSER -- USER namespace
      The Inode of the namespace used to isolate the user and group
      ID numbers. Thus, a process could have a normal unprivileged
      user ID outside a user namespace while having a user ID of 0,
      with full root privileges, inside that namespace.

    56. nsUTS -- UTS namespace
      The Inode of the namespace used to isolate hostname and NIS
      domain name. UTS simply means "UNIX Time-sharing System".

    57. vMj -- Major Page Fault Count Delta
      The number of major page faults that have occurred since the
      last update (see nMaj).

    58. vMn -- Minor Page Fault Count Delta
      The number of minor page faults that have occurred since the
      last update (see nMin).

  3b. MANAGING Fields
    After pressing the interactive command `f' (Fields Management)
    you will be presented with a screen showing: 1) the `current'
    window name; 2) the designated sort field; 3) all fields in their
    current order along with descriptions. Entries marked with an
    asterisk are the currently displayed fields, screen width
    permitting.

      • As the on screen instructions indicate, you navigate among
       the fields with the Up and Down arrow keys. The PgUp,
       PgDn, Home and End keys can also be used to quickly reach
       the first or last available field.

      • The Right arrow key selects a field for repositioning and
       the Left arrow key or the <Enter> key commits that field's
       placement.

      • The `d' key or the <Space> bar toggles a field's display
       status, and thus the presence or absence of the asterisk.

      • The `s' key designates a field as the sort field. See
       topic 4c. TASK AREA Commands, SORTING for additional
       information regarding your selection of a sort field.

      • The `a' and `w' keys can be used to cycle through all
       available windows and the `q' or <Esc> keys exit Fields
       Management.

    The Fields Management screen can also be used to change the
    `current' window/field group in either full-screen mode or
    alternate-display mode. Whatever was targeted when `q' or 
    was pressed will be made current as you return to the top
    display. See topic 5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions and the `g'
    interactive command for insight into `current' windows and field
    groups.

    Note: Any window that has been scrolled horizontally will be
    reset if any field changes are made via the Fields Management
    screen. Any vertical scrolled position, however, will not be
    affected. See topic 5c. SCROLLING a Window for additional
    information regarding vertical and horizontal scrolling.

4. Các lệnh tương tác & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    Listed below is a brief index of commands within categories.
    Some commands appear more than once -- their meaning or scope
    may vary depending on the context in which they are issued.

     4a. Global-Commands
        ?, =, 0,
        A, B, d, E, e, g, h, H, I, k, q, r, s, W, X, Y, Z
     4b. Summary-Area-Commands
        C, l, t, m, 1, 2, 3, 4, !
     4c. Task-Area-Commands
        Appearance: b, J, j, x, y, z
        Content:   c, F, f, O, o, S, U, u, V, v
        Size:    #, i, n
        Sorting:   <, >, f, R
     4d. Color-Mapping
        , a, B, b, H, M, q, S, T, w, z, 0 - 7
     5b. Commands-for-Windows
        -, _, =, +, A, a, g, G, w
     5c. Scrolling-a-Window
        C, Up, Dn, Left, Right, PgUp, PgDn, Home, End
     5d. Searching-in-a-Window
        L, &

  4a. GLOBAL Commands
    The global interactive commands are always available in both
    full-screen mode and alternate-display mode. However, some of
    these interactive commands are not available when running in
    Secure mode.

    If you wish to know in advance whether or not your top has been
    secured, simply ask for help and view the system summary on the
    second line.

     <Enter> or <Space> :Refresh-Display
       These commands awaken top and following receipt of any
       input the entire display will be repainted. They also
       force an update of any hotplugged cpu or physical memory
       changes.

       Use either of these keys if you have a large delay
       interval and wish to see current status,

     ? | h :Help
       There are two help levels available. The first will
       provide a reminder of all the basic interactive commands.
       If top is secured, that screen will be abbreviated.

       Typing `h' or `?' on that help screen will take you to
       help for those interactive commands applicable to
       alternate-display mode.

     = :Exit-Display-Limits
       Removes restrictions on what is shown. This command will
       reverse any `i' (idle tasks), `n' (max tasks), `v' (hide
       children) and `F' focus commands that might be active. It
       also provides for an exit from PID monitoring, User
       filtering, Other filtering, Locate processing and Combine
       Cpus mode.

       Additionally, if the window has been scrolled it will be
       reset with this command.

     0 :Zero-Suppress toggle
       This command determines whether zeros are shown or
       suppressed for many of the fields in a task window.
       Fields like UID, GID, NI, PR or P are not affected by this
       toggle.

     A :Alternate-Display-Mode toggle
       This command will switch between full-screen mode and
       alternate-display mode. See topic 5. ALTERNATE-DISPLAY
       Provisions and the `g' interactive command for insight
       into `current' windows and field groups.

     B :Bold-Disable/Enable toggle
       This command will influence use of the bold terminfo
       capability and alters both the summary area and task area
       for the `current' window. While it is intended primarily
       for use with dumb terminals, it can be applied anytime.

       Note: When this toggle is On and top is operating in
       monochrome mode, the entire display will appear as normal
       text. Thus, unless the `x' and/or `y' toggles are using
       reverse for emphasis, there will be no visual confirmation
       that they are even on.

    * d | s :Change-Delay-Time-interval
       You will be prompted to enter the delay time, in seconds,
       between display updates.

       Fractional seconds are honored, but a negative number is
       not allowed. Entering 0 causes (nearly) continuous
       updates, with an unsatisfactory display as the system and
       tty driver try to keep up with top's demands. The delay
       value is inversely proportional to system loading, so set
       it with care.

       If at any time you wish to know the current delay time,
       simply ask for help and view the system summary on the
       second line.

     E :Enforce-Summary-Memory-Scale in Summary Area
       With this command you can cycle through the available
       summary area memory scaling which ranges from KiB
       (kibibytes or 1,024 bytes) through EiB (exbibytes or
       1,152,921,504,606,846,976 bytes).

       If you see a `+' between a displayed number and the
       following label, it means that top was forced to truncate
       some portion of that number. By raising the scaling
       factor, such truncation can be avoided.

     e :Enforce-Task-Memory-Scale in Task Area
       With this command you can cycle through the available task
       area memory scaling which ranges from KiB (kibibytes or
       1,024 bytes) through PiB (pebibytes or
       1,125,899,906,842,624 bytes).

       While top will try to honor the selected target range,
       additional scaling might still be necessary in order to
       accommodate current values. If you wish to see a more
       homogeneous result in the memory columns, raising the
       scaling range will usually accomplish that goal. Raising
       it too high, however, is likely to produce an all zero
       result which cannot be suppressed with the `0' interactive
       command.

     g :Choose-Another-Window/Field-Group
       You will be prompted to enter a number between 1 and 4
       designating the field group which should be made the
       `current' window. You will soon grow comfortable with
       these 4 windows, especially after experimenting with
       alternate-display mode.

     H :Threads-mode toggle
       When this toggle is On, individual threads will be
       displayed for all processes in all visible task windows.
       Otherwise, top displays a summation of all threads in each
       process.

     I :Irix/Solaris-Mode toggle
       When operating in Solaris mode (`I' toggled Off), a task's
       cpu usage will be divided by the total number of CPUs.
       After issuing this command, you'll be told the new state
       of this toggle.

    * k :Kill-a-task
       You will be prompted for a PID and then the signal to
       send.

       Entering no PID or a negative number will be interpreted
       as the default shown in the prompt (the first task
       displayed). A PID value of zero means the top program
       itself.

       The default signal, as reflected in the prompt, is
       SIGTERM. However, you can send any signal, via number or
       name.

       If you wish to abort the kill process, do one of the
       following depending on your progress:
         1) at the pid prompt, type an invalid number
         2) at the signal prompt, type 0 (or any invalid signal)
         3) at any prompt, type 

     q :Quit

    * r :Renice-a-Task
       You will be prompted for a PID and then the value to nice
       it to.

       Entering no PID or a negative number will be interpreted
       as the default shown in the prompt (the first task
       displayed). A PID value of zero means the top program
       itself.

       A positive nice value will cause a process to lose
       priority. Conversely, a negative nice value will cause a
       process to be viewed more favorably by the kernel. As a
       general rule, ordinary users can only increase the nice
       value and are prevented from lowering it.

       If you wish to abort the renice process, do one of the
       following depending on your progress:
         1) at the pid prompt, type an invalid number
         2) at the nice prompt, type with no input
         3) at any prompt, type 

     W :Write-the-Configuration-File
       This will save all of your options and toggles plus the
       current display mode and delay time. By issuing this
       command just before quitting top, you will be able restart
       later in exactly that same state.

     X :Extra-Fixed-Width
       Some fields are fixed width and not scalable. As such,
       they are subject to truncation which would be indicated by
       a `+' in the last position.

       This interactive command can be used to alter the widths
       of the following fields:

         field default  field default  field default
         GID    5    GROUP   8    WCHAN  10
         RUID   5    LXC    8    nsIPC  10
         SUID   5    RUSER   8    nsMNT  10
         UID    5    SUSER   8    nsNET  10
                  TTY    8    nsPID  10
                  USER   8    nsUSER  10
                           nsUTS  10

       You will be prompted for the amount to be added to the
       default widths shown above. Entering zero forces a return
       to those defaults.

       If you enter a negative number, top will automatically
       increase the column size as needed until there is no more
       truncated data. You can accelerate this process by
       reducing the delay interval or holding down the 
       bar.

       Note: Whether explicitly or automatically increased, the
       widths for these fields are never decreased by top. To
       narrow them you must specify a smaller number or restore
       the defaults.

     Y :Inspect-Other-Output
       After issuing the `Y' interactive command, you will be
       prompted for a target PID. Typing a value or accepting
       the default results in a separate screen. That screen can
       be used to view a variety of files or piped command output
       while the normal top iterative display is paused.

       Note: This interactive command is only fully realized when
       supporting entries have been manually added to the end of
       the top configuration file. For details on creating those
       entries, see topic 6b. ADDING INSPECT Entries.

       Most of the keys used to navigate the Inspect feature are
       reflected in its header prologue. There are, however,
       additional keys available once you have selected a
       particular file or command. They are familiar to anyone
       who has used the pager `less' and are summarized here for
       future reference.

         key   function
         =    alternate status-line, file or pipeline
         /    find, equivalent to `L' locate
         n    find next, equivalent to `&' locate next
          scroll down, equivalent to 
         b    scroll up, equivalent to 
         g    first line, equivalent to 
         G    last line, equivalent to 

     Z :Change-Color-Mapping
       This key will take you to a separate screen where you can
       change the colors for the `current' window, or for all
       windows. For details regarding this interactive command
       see topic 4d. COLOR Mapping.

    * The commands shown with an asterisk (`*') are not available in
     Secure mode, nor will they be shown on the level-1 help
     screen.

  4b. SUMMARY AREA Commands
    The summary area interactive commands are always available in
    both full-screen mode and alternate-display mode. They affect
    the beginning lines of your display and will determine the
    position of messages and prompts.

    These commands always impact just the `current' window/field
    group. See topic 5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions and the `g'
    interactive command for insight into `current' windows and field
    groups.

     C :Show-scroll-coordinates toggle
       Toggle an informational message which is displayed
       whenever the message line is not otherwise being used.
       For additional information see topic 5c. SCROLLING a
       Window.

     l :Load-Average/Uptime toggle
       This is also the line containing the program name
       (possibly an alias) when operating in full-screen mode or
       the `current' window name when operating in
       alternate-display mode.

     t :Task/Cpu-States toggle
       This command affects from 2 to many summary area lines,
       depending on the state of the `1', `2' or `3' command
       toggles and whether or not top is running under true SMP.

       This portion of the summary area is also influenced by the
       `H' interactive command toggle, as reflected in the total
       label which shows either Tasks or Threads.

       This command serves as a 4-way toggle, cycling through
       these modes:
         1. detailed percentages by category
         2. abbreviated user/system and total % + bar graph
         3. abbreviated user/system and total % + block graph
         4. turn off task and cpu states display

       When operating in either of the graphic modes, the display
       becomes much more meaningful when individual CPUs or NUMA
       nodes are also displayed. See the the `1', `2' and `3'
       commands below for additional information.

     m :Memory/Swap-Usage toggle
       This command affects the two summary area lines dealing
       with physical and virtual memory.

       This command serves as a 4-way toggle, cycling through
       these modes:
         1. detailed percentages by memory type
         2. abbreviated % used/total available + bar graph
         3. abbreviated % used/total available + block graph
         4. turn off memory display

     1 :Single/Separate-Cpu-States toggle
       This command affects how the `t' command's Cpu States
       portion is shown. Although this toggle exists primarily
       to serve massively-parallel SMP machines, it is not
       restricted to solely SMP environments.

       When you see `%Cpu(s):' in the summary area, the `1'
       toggle is On and all cpu information is gathered in a
       single line. Otherwise, each cpu is displayed separately
       as: `%Cpu0, %Cpu1, ...' up to available screen height.

     2 :NUMA-Nodes/Cpu-Summary toggle
       This command toggles between the `1' command cpu summary
       display (only) or a summary display plus the cpu usage
       statistics for each NUMA Node. It is only available if a
       system has the requisite NUMA support.

     3 :Expand-NUMA-Node
       You will be invited to enter a number representing a NUMA
       Node. Thereafter, a node summary plus the statistics for
       each cpu in that node will be shown until the `1', `2' or
       `4' command toggle is pressed. This interactive command
       is only available if a system has the requisite NUMA
       support.

     4 :Display-Two-Abreast
       This command turns the `1' toggle Off, thus showing
       individual processors, and prints CPU and Memory results
       two abreast. It requires a terminal with a minimum width
       of 80 columns. If a terminal's width is decreased below
       the minimum while top is running, top reverts to showing
       CPU and Memory results on separate lines.

       To avoid truncation when displaying detailed statistics,
       as opposed to the graphic representations, a minimum width
       of 165 columns would be required when the `4' toggle is
       On.

     ! :Combine-Cpus-Mode
       This command toggle is intended for massively parallel SMP
       environments where, even with the `4' command toggle, not
       all processors can be displayed. With each press of `!'
       the number of additional cpus combined is doubled thus
       reducing the total number of cpu lines displayed.

       For example, with the first press of `!' one additional
       cpu will be combined and displayed as `0-1, 2-3, ...'
       instead of the normal `%Cpu0, %Cpu1, %Cpu2, %Cpu3, ...'.
       With a second `!' command toggle two additional cpus are
       combined and shown as `0-2, 3-5, ...'. Then the third '!'
       press, combining four additional cpus, shows as `0-4, 5-9,
       ...', etc.

       Such progression continues until individual cpus are again
       displayed and impacts both the `1' and `4' toggles (one or
       two columns). Use the `=' command to exit Combine Cpus
       mode.

    Note: If the entire summary area has been toggled Off for any
    window, you would be left with just the message line. In that
    way, you will have maximized available task rows but
    (temporarily) sacrificed the program name in full-screen mode or
    the `current' window name when in alternate-display mode.

  4c. TASK AREA Commands
    The task area interactive commands are always available in
    full-screen mode.

    The task area interactive commands are never available in
    alternate-display mode if the `current' window's task display has
    been toggled Off (see topic 5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions).

    APPEARANCE of task window

     J :Justify-Numeric-Columns toggle
       Alternates between right-justified (the default) and left-
       justified numeric data. If the numeric data completely
       fills the available column, this command toggle may impact
       the column header only.

     j :Justify-Character-Columns toggle
       Alternates between left-justified (the default) and right-
       justified character data. If the character data
       completely fills the available column, this command toggle
       may impact the column header only.

     The following commands will also be influenced by the state of
     the global `B' (bold enable) toggle.

     b :Bold/Reverse toggle
       This command will impact how the `x' and `y' toggles are
       displayed. It may also impact the summary area when a bar
       graph has been selected for cpu states or memory usage via
       the `t' or `m' toggles.

     x :Column-Highlight toggle
       Changes highlighting for the current sort field. If you
       forget which field is being sorted this command can serve
       as a quick visual reminder, providing the sort field is
       being displayed. The sort field might not be visible
       because:
         1) there is insufficient Screen Width
         2) the `f' interactive command turned it Off

       Note: Whenever Searching and/or Other Filtering is active
       in a window, column highlighting is temporarily disabled.
       See the notes at the end of topics 5d. SEARCHING and 5e.
       FILTERING for an explanation why.

     y :Row-Highlight toggle
       Changes highlighting for "running" tasks. For additional
       insight into this task state, see topic 3a. DESCRIPTIONS
       of Fields, the `S' field (Process Status).

       Use of this provision provides important insight into your
       system's health. The only costs will be a few additional
       tty escape sequences.

     z :Color/Monochrome toggle
       Switches the `current' window between your last used color
       scheme and the older form of black-on-white or white-on-
       black. This command will alter both the summary area and
       task area but does not affect the state of the `x', `y' or
       `b' toggles.

    CONTENT of task window

     c :Command-Line/Program-Name toggle
       This command will be honored whether or not the COMMAND
       column is currently visible. Later, should that field
       come into view, the change you applied will be seen.

     F :Maintain-Parent-Focus toggle
       When in forest view mode, this key serves as a toggle to
       retain focus on a target task, presumably one with forked
       children. If forest view mode is Off this key has no
       effect.

       The toggle is applied to the first (topmost) process in
       the `current' window. Once established, that task is
       always displayed as the first (topmost) process along with
       its forked children. All other processes will be
       suppressed.

       Note: keys like `i' (idle tasks), `n' (max tasks), `v'
       (hide children) and User/Other filtering remain accessible
       and can impact what is displayed.

     f :Fields-Management
       This key displays a separate screen where you can change
       which fields are displayed, their order and also designate
       the sort field. For additional information on this
       interactive command see topic 3b. MANAGING Fields.

     O | o :Other-Filtering
       You will be prompted for the selection criteria which then
       determines which tasks will be shown in the `current'
       window. Your criteria can be made case sensitive or case
       can be ignored. And you determine if top should include
       or exclude matching tasks.

       See topic 5e. FILTERING in a window for details on these
       and additional related interactive commands.

     S :Cumulative-Time-Mode toggle
       When Cumulative mode is On, each process is listed with
       the cpu time that it and its dead children have used.

       When Off, programs that fork into many separate tasks will
       appear less demanding. For programs like `init' or a
       shell this is appropriate but for others, like compilers,
       perhaps not. Experiment with two task windows sharing the
       same sort field but with different `S' states and see
       which representation you prefer.

       After issuing this command, you'll be informed of the new
       state of this toggle. If you wish to know in advance
       whether or not Cumulative mode is in effect, simply ask
       for help and view the window summary on the second line.

     U | u :Show-Specific-User-Only
       You will be prompted for the uid or name of the user to
       display. The -u option matches on effective user whereas
       the -U option matches on any user (real, effective, saved,
       or filesystem).

       Thereafter, in that task window only matching users will
       be shown, or possibly no processes will be shown.
       Prepending an exclamation point (`!') to the user id or
       name instructs top to display only processes with users
       not matching the one provided.

       Different task windows can be used to filter different
       users. Later, if you wish to monitor all users again in
       the `current' window, re-issue this command but just press
        at the prompt.

     V :Forest-View-Mode toggle
       In this mode, processes are reordered according to their
       parents and the layout of the COMMAND column resembles
       that of a tree. In forest view mode it is still possible
       to toggle between program name and command line (see the
       `c' interactive command) or between processes and threads
       (see the `H' interactive command).

       Note: Typing any key affecting the sort order will exit
       forest view mode in the `current' window. See topic 4c.
       TASK AREA Commands, SORTING for information on those keys.

     v :Hide/Show-Children toggle
       When in forest view mode, this key serves as a toggle to
       collapse or expand the children of a parent.

       The toggle is applied against the first (topmost) process
       in the `current' window. See topic 5c. SCROLLING a Window
       for additional information regarding vertical scrolling.

       If the target process has not forked any children, this
       key has no effect. It also has no effect when not in
       forest view mode.

    SIZE of task window

     i :Idle-Process toggle
       Displays all tasks or just active tasks. When this toggle
       is Off, tasks that have not used any CPU since the last
       update will not be displayed. However, due to the
       granularity of the %CPU and TIME+ fields, some processes
       may still be displayed that appear to have used no CPU.

       If this command is applied to the last task display when
       in alternate-display mode, then it will not affect the
       window's size, as all prior task displays will have
       already been painted.

     n | # :Set-Maximum-Tasks
       You will be prompted to enter the number of tasks to
       display. The lessor of your number and available screen
       rows will be used.

       When used in alternate-display mode, this is the command
       that gives you precise control over the size of each
       currently visible task display, except for the very last.
       It will not affect the last window's size, as all prior
       task displays will have already been painted.

       Note: If you wish to increase the size of the last visible
       task display when in alternate-display mode, simply
       decrease the size of the task display(s) above it.

    SORTING of task window

     For compatibility, this top supports most of the former top
     sort keys. Since this is primarily a service to former top
     users, these commands do not appear on any help screen.
        command  sorted-field         supported
        A     start time (non-display)   No
        M     %MEM             Yes
        N     PID              Yes
        P     %CPU             Yes
        T     TIME+             Yes

     Before using any of the following sort provisions, top
     suggests that you temporarily turn on column highlighting
     using the `x' interactive command. That will help ensure that
     the actual sort environment matches your intent.

     The following interactive commands will only be honored when
     the current sort field is visible. The sort field might not
     be visible because:
        1) there is insufficient Screen Width
        2) the `f' interactive command turned it Off

       < :Move-Sort-Field-Left
         Moves the sort column to the left unless the current
         sort field is the first field being displayed.

       > :Move-Sort-Field-Right
         Moves the sort column to the right unless the current
         sort field is the last field being displayed.

     The following interactive commands will always be honored
     whether or not the current sort field is visible.

       f :Fields-Management
         This key displays a separate screen where you can
         change which field is used as the sort column, among
         other functions. This can be a convenient way to
         simply verify the current sort field, when running top
         with column highlighting turned Off.

       R :Reverse/Normal-Sort-Field toggle
         Using this interactive command you can alternate
         between high-to-low and low-to-high sorts.

     Note: Field sorting uses internal values, not those in column
     display. Thus, the TTY and WCHAN fields will violate strict
     ASCII collating sequence.

  4d. COLOR Mapping
    When you issue the `Z' interactive command, you will be presented
    with a separate screen. That screen can be used to change the
    colors in just the `current' window or in all four windows before
    returning to the top display.

    The following interactive commands are available.
      4 upper case letters to select a target
      8 numbers to select a color
      normal toggles available
        B     :bold disable/enable
        b     :running tasks "bold"/reverse
        z     :color/mono
      other commands available
        a/w    :apply, then go to next/prior
         :apply and exit
        q     :abandon current changes and exit

    If you use `a' or `w' to cycle the targeted window, you will have
    applied the color scheme that was displayed when you left that
    window. You can, of course, easily return to any window and
    reapply different colors or turn colors Off completely with the
    `z' toggle.

    The Color Mapping screen can also be used to change the `current'
    window/field group in either full-screen mode or
    alternate-display mode. Whatever was targeted when `q' or
    was pressed will be made current as you return to the top
    display.

5. Quy định thay thế-Display & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

  5a. WINDOWS Overview
    Field Groups/Windows:
     In full-screen mode there is a single window represented by
     the entire screen. That single window can still be changed to
     display 1 of 4 different field groups (see the `g' interactive
     command, repeated below). Each of the 4 field groups has a
     unique separately configurable summary area and its own
     configurable task area.

     In alternate-display mode, those 4 underlying field groups can
     now be made visible simultaneously, or can be turned Off
     individually at your command.

     The summary area will always exist, even if it's only the
     message line. At any given time only one summary area can be
     displayed. However, depending on your commands, there could
     be from zero to four separate task displays currently showing
     on the screen.

    Current Window:
     The `current' window is the window associated with the summary
     area and the window to which task related commands are always
     directed. Since in alternate-display mode you can toggle the
     task display Off, some commands might be restricted for the
     `current' window.

     A further complication arises when you have toggled the first
     summary area line Off. With the loss of the window name (the
     `l' toggled line), you'll not easily know what window is the
     `current' window.

  5b. COMMANDS for Windows
     - | _ :Show/Hide-Window(s) toggles
       The `-' key turns the `current' window's task display On
       and Off. When On, that task area will show a minimum of
       the columns header you've established with the `f'
       interactive command. It will also reflect any other task
       area options/toggles you've applied yielding zero or more
       tasks.

       The `_' key does the same for all task displays. In other
       words, it switches between the currently visible task
       display(s) and any task display(s) you had toggled Off.
       If all 4 task displays are currently visible, this
       interactive command will leave the summary area as the
       only display element.

    * = | + :Equalize/Reset-Window(s)
       The `=' key forces the `current' window's task display to
       be visible. It also reverses any active `i' (idle tasks),
       `n' (max tasks), `u/U' (user filter), `o/O' (other
       filter), `v' (hide children), `F' focused, `L' (locate)
       and `!' (combine cpus) commands. Also, if the window had
       been scrolled, it will be reset with this command. See
       topic 5c. SCROLLING a Window for additional information
       regarding vertical and horizontal scrolling.

       The `+' key does the same for all windows. The four task
       displays will reappear, evenly balanced, while retaining
       any customizations previously applied beyond those noted
       for the `=' command toggle.

    * A :Alternate-Display-Mode toggle
       This command will switch between full-screen mode and
       alternate-display mode.

       The first time you issue this command, all four task
       displays will be shown. Thereafter when you switch modes,
       you will see only the task display(s) you've chosen to
       make visible.

    * a | w :Next-Window-Forward/Backward
       This will change the `current' window, which in turn
       changes the window to which commands are directed. These
       keys act in a circular fashion so you can reach any
       desired window using either key.

       Assuming the window name is visible (you have not toggled
       `l' Off), whenever the `current' window name loses its
       emphasis/color, that's a reminder the task display is Off
       and many commands will be restricted.

    * g :Choose-Another-Window/Field-Group
       You will be prompted to enter a number between 1 and 4
       designating the field group which should be made the
       `current' window.

       In full-screen mode, this command is necessary to alter
       the `current' window. In alternate-display mode, it is
       simply a less convenient alternative to the `a' and `w'
       commands.

     G :Change-Window/Field-Group-Name
       You will be prompted for a new name to be applied to the
       `current' window. It does not require that the window
       name be visible (the `l' toggle to be On).

    * The interactive commands shown with an asterisk (`*') have use
     beyond alternate-display mode.
       =, A, g  are always available
       a, w    act the same with color mapping
             and fields management

  5c. SCROLLING a Window
    Typically a task window is a partial view into a system's total
    tasks/threads which shows only some of the available
    fields/columns. With these scrolling keys, you can move that
    view vertically or horizontally to reveal any desired task or
    column.

    Up,PgUp :Scroll-Tasks
      Move the view up toward the first task row, until the first
      task is displayed at the top of the `current' window. The Up
      arrow key moves a single line while PgUp scrolls the entire
      window.

    Down,PgDn :Scroll-Tasks
      Move the view down toward the last task row, until the last
      task is the only task displayed at the top of the `current'
      window. The Down arrow key moves a single line while PgDn
      scrolls the entire window.

    Left,Right :Scroll-Columns
      Move the view of displayable fields horizontally one column
      at a time.

      Note: As a reminder, some fields/columns are not fixed-width
      but allocated all remaining screen width when visible. When
      scrolling right or left, that feature may produce some
      unexpected results initially.

      Additionally, there are special provisions for any variable
      width field when positioned as the last displayed field.
      Once that field is reached via the right arrow key, and is
      thus the only column shown, you can continue scrolling
      horizontally within such a field. See the `C' interactive
      command below for additional information.

    Home :Jump-to-Home-Position
      Reposition the display to the un-scrolled coordinates.

    End :Jump-to-End-Position
      Reposition the display so that the rightmost column reflects
      the last displayable field and the bottom task row represents
      the last task.

      Note: From this position it is still possible to scroll down
      and right using the arrow keys. This is true until a single
      column and a single task is left as the only display element.

    C :Show-scroll-coordinates toggle
      Toggle an informational message which is displayed whenever
      the message line is not otherwise being used. That message
      will take one of two forms depending on whether or not a
      variable width column has also been scrolled.

       scroll coordinates: y = n/n (tasks), x = n/n (fields)
       scroll coordinates: y = n/n (tasks), x = n/n (fields) + nn

      The coordinates shown as n/n are relative to the upper left
      corner of the `current' window. The additional `+ nn'
      represents the displacement into a variable width column when
      it has been scrolled horizontally. Such displacement occurs
      in normal 8 character tab stop amounts via the right and left
      arrow keys.

      y = n/n (tasks)
        The first n represents the topmost visible task and is
        controlled by scrolling keys. The second n is updated
        automatically to reflect total tasks.

      x = n/n (fields)
        The first n represents the leftmost displayed column and
        is controlled by scrolling keys. The second n is the
        total number of displayable fields and is established
        with the `f' interactive command.

    The above interactive commands are always available in
    full-screen mode but never available in alternate-display mode if
    the `current' window's task display has been toggled Off.

    Note: When any form of filtering is active, you can expect some
    slight aberrations when scrolling since not all tasks will be
    visible. This is particularly apparent when using the Up/Down
    arrow keys.

  5d. SEARCHING in a Window
    You can use these interactive commands to locate a task row
    containing a particular value.

    L :Locate-a-string
      You will be prompted for the case-sensitive string to locate
      starting from the current window coordinates. There are no
      restrictions on search string content.

      Searches are not limited to values from a single field or
      column. All of the values displayed in a task row are
      allowed in a search string. You may include spaces, numbers,
      symbols and even forest view artwork.

      Keying with no input will effectively disable the `&'
      key until a new search string is entered.

    & :Locate-next
      Assuming a search string has been established, top will
      attempt to locate the next occurrence.

    When a match is found, the current window is repositioned
    vertically so the task row containing that string is first. The
    scroll coordinates message can provide confirmation of such
    vertical repositioning (see the `C' interactive command).
    Horizontal scrolling, however, is never altered via searching.

    The availability of a matching string will be influenced by the
    following factors.

     a. Which fields are displayable from the total available,
       see topic 3b. MANAGING Fields.

     b. Scrolling a window vertically and/or horizontally,
       see topic 5c. SCROLLING a Window.

     c. The state of the command/command-line toggle,
       see the `c' interactive command.

     d. The stability of the chosen sort column,
       for example PID is good but %CPU bad.

    If a search fails, restoring the `current' window home
    (unscrolled) position, scrolling horizontally, displaying
    command-lines or choosing a more stable sort field could yet
    produce a successful `&' search.

    The above interactive commands are always available in
    full-screen mode but never available in alternate-display mode if
    the `current' window's task display has been toggled Off.

    Note: Whenever a Search is active in a window, top will turn
    column highlighting Off to prevent false matches on internal non-
    display escape sequences. Such highlighting will be restored
    when a window's search string is empty. See the `x' interactive
    command for additional information on sort column highlighting.

  5e. FILTERING in a Window
    You can use this `Other Filter' feature to establish selection
    criteria which will then determine which tasks are shown in the
    `current' window. Such filters can be made persistent if
    preserved in the rcfile via the 'W' interactive command.

    Establishing a filter requires: 1) a field name; 2) an operator;
    and 3) a selection value, as a minimum. This is the most complex
    of top's user input requirements so, when you make a mistake,
    command recall will be your friend. Remember the Up/Down arrow
    keys or their aliases when prompted for input.

    Filter Basics

     1. field names are case sensitive and spelled as in the header

     2. selection values need not comprise the full displayed field

     3. a selection is either case insensitive or sensitive to case

     4. the default is inclusion, prepending `!' denotes exclusions

     5. multiple selection criteria can be applied to a task window

     6. inclusion and exclusion criteria can be used simultaneously

     7. the 1 equality and 2 relational filters can be freely mixed

     8. separate unique filters are maintained for each task window

     If a field is not turned on or is not currently in view, then
     your selection criteria will not affect the display. Later,
     should a filtered field become visible, the selection criteria
     will then be applied.

    Keyboard Summary

     o :Other-Filter (lower case)
       You will be prompted to establish a filter that ignores
       case when matching.

     O :Other-Filter (upper case)
       You will be prompted to establish a case sensitive filter.

    ^O :Show-Active-Filters (Ctrl key + `o')
       This can serve as a reminder of which filters are active in
       the `current' window. A summary will be shown on the
       message line until you press the key.

     = :Reset-Filtering in current window
       This clears all of your selection criteria in the `current'
       window. It also has additional impact so please see topic
       4a. GLOBAL Commands.

     + :Reset-Filtering in all windows
       This clears the selection criteria in all windows, assuming
       you are in alternate-display mode. As with the `='
       interactive command, it too has additional consequences so
       you might wish to see topic 5b. COMMANDS for Windows.

    Input Requirements

     When prompted for selection criteria, the data you provide
     must take one of two forms. There are 3 required pieces of
     information, with a 4th as optional. These examples use
     spaces for clarity but your input generally would not.
         #1      #2 #3       ( required )
         Field-Name  ?  include-if-value
        ! Field-Name  ?  exclude-if-value
        #4                 ( optional )

     Items #1, #3 and #4 should be self-explanatory. Item #2
     represents both a required delimiter and the operator which
     must be one of either equality (`=') or relation (`<' or `>').

     The `=' equality operator requires only a partial match and
     that can reduce your `if-value' input requirements. The `>'
     or `<' relational operators always employ string comparisons,
     even with numeric fields. They are designed to work with a
     field's default justification and with homogeneous data. When
     some field's numeric amounts have been subjected to scaling
     while others have not, that data is no longer homogeneous.

     If you establish a relational filter and you have changed the
     default Numeric or Character justification, that filter is
     likely to fail. When a relational filter is applied to a
     memory field and you have not changed the scaling, it may
     produce misleading results. This happens, for example,
     because `100.0m' (MiB) would appear greater than `1.000g'
     (GiB) when compared as strings.

     If your filtered results appear suspect, simply altering
     justification or scaling may yet achieve the desired
     objective. See the `j', `J' and `e' interactive commands for
     additional information.

    Potential Problems

     These GROUP filters could produce the exact same results or
     the second one might not display anything at all, just a blank
     task window.
        GROUP=root    ( only the same results when )
        GROUP=ROOT    ( invoked via lower case `o' )

     Either of these RES filters might yield inconsistent and/or
     misleading results, depending on the current memory scaling
     factor. Or both filters could produce the exact same results.
        RES>9999     ( only the same results when )
        !RES<10000    ( memory scaling is at `KiB' )

     This nMin filter illustrates a problem unique to scalable
     fields. This particular field can display a maximum of 4
     digits, beyond which values are automatically scaled to KiB or
     above. So while amounts greater than 9999 exist, they will
     appear as 2.6m, 197k, etc.
        nMin>9999     ( always a blank task window )

    Potential Solutions

     These examples illustrate how Other Filtering can be
     creatively applied to achieve almost any desired result.
     Single quotes are sometimes shown to delimit the spaces which
     are part of a filter or to represent a request for status (^O)
     accurately. But if you used them with if-values in real life,
     no matches would be found.

     Assuming field nTH is displayed, the first filter will result
     in only multi-threaded processes being shown. It also reminds
     us that a trailing space is part of every displayed field.
     The second filter achieves the exact same results with less
     typing.
        !nTH=` 1 '        ( ' for clarity only )
        nTH>1           ( same with less i/p )

     With Forest View mode active and the COMMAND column in view,
     this filter effectively collapses child processes so that just
     3 levels are shown.
        !COMMAND=`    `- '   ( ' for clarity only )

     The final two filters appear as in response to the status
     request key (^O). In reality, each filter would have required
     separate input. The PR example shows the two concurrent
     filters necessary to display tasks with priorities of 20 or
     more, since some might be negative. Then by exploiting
     trailing spaces, the nMin series of filters could achieve the
     failed `9999' objective discussed above.
        `PR>20' + `!PR=-'     ( 2 for right result )
        `!nMin=0 ' + `!nMin=1 ' + `!nMin=2 ' + `!nMin=3 ' ...

    Note: Whenever Other Filtering is active in a window, top will
    turn column highlighting Off to prevent false matches on internal
    non-display escape sequences. Such highlighting will be restored
    when a window is no longer subject to filtering. See the `x'
    interactive command for additional information on sort column
    highlighting.

6. Tệp & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes
0

7. Sampler thủ thuật ngu ngốc & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes
1

8. Lỗi & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes
2

9. Xem thêm & NBSP; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes
3

Colophon & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; đứng đầutop

    top - display Linux processes
4

Các trang đề cập đến trang này: miễn phí (1), & nbsp; HTOP (1), & nbsp; irqtop (1), & nbsp; pidstat (1), & nbsp; PMIE (1), & nbsp; Procps (1), & nbsp; ps (1), & nbsp; pstree (1), & nbsp; SLABTOP (1), & nbsp; SystemD-cgtop (1), & nbsp; Tload (1), & nbsp; thời gian hoạt động (1), & nbsp; W (1), & nbsp; Proc (5), & nbsp; Lịch (7), & nbsp; iotop (8), & nbsp; vmstat (8)


Loại cửa hàng nào là ngọn?

Tops Friendly Market là một chuỗi siêu thị người Mỹ có trụ sở tại Amherst, New York, hoạt động các cửa hàng ở ngoại ô New York, Vermont và Bắc Pennsylvania. Chuỗi vận hành các siêu thị quy mô đầy đủ.supermarket chain based in Amherst, New York, that operates stores in Upstate New York, Vermont, and Northern Pennsylvania. The chain operates full-scale supermarkets.

Ai sở hữu siêu thị Tops trong Buffalo NY?

TOPS vận hành các siêu thị & trạm nhiên liệu ở New York, Pennsylvania và Vermont. Vào tháng 11 năm 2013, sáu thành viên của nhóm điều hành của Tops, do Chủ tịch và Giám đốc điều hành Frank Curci dẫn đầu, đã mua công ty từ Morgan Stanley Private Equity, trả lại để hoàn thành quyền sở hữu địa phương.Morgan Stanley Private Equity, returning it back to complete local ownership.

Giá chopper đã mua hết?

Vào tháng 11 năm 2021, Price Chopper/Market 32 ​​và Tops Market đã hoàn thành việc sáp nhập của họ, với công ty mẹ mới có tên East Estery Grocery Inc. (NGI). Việc sáp nhập gần như tăng gấp đôi hai dấu chân tập thể của Đông Bắc Grocers, với tổng cộng gần 300 cửa hàng., with the new parent company named Northeast Grocery Inc. (NGI). The merger virtually doubled the two Northeast grocers' collective footprints, with a combined total of nearly 300 stores.

Phiếu giảm giá E ở đỉnh là gì?

Cắt ra clip ecoupons là một cách khác để tiết kiệm ở đỉnh. Chúng là những phiếu giảm giá điện tử có thể được thêm trực tiếp vào Tops BonusPlus® của bạn.electronic coupons that can be added directly to your to your TOPS BonusPlus®.