Đề bài - với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội

Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội.

Đề bài

Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cây tứ bội có bộ NST 4n khác với cây lưỡng bội 2n

Lời giải chi tiết

Có thể phân biệt cây tứ bội trong các cây lưỡng bội bằng cách:

-Quan sát hình thái bên ngoài: Cây tứ bội có cơ quan sinh dưỡng, sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội

-Quan sát tế bào: Cây tứ bội có bộ NST khác cây lưỡng bội, mỗi nhóm gồm 4NST

-Phân tích hóa sinh: Cây tứ bội có hàm lượng các chất cao hơn rất nhiều so với cây lưỡng bội.