Giải toán 5 trang 72 luyện tập

Phương pháp giải:– Chuyển hỗn số thành số thập phân.- So sánh hai số thập phân:+ So sánh phần nguyên của chúng như so sánh hai số tự nhiên, nếu số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn => Số đó lớn hơn số còn lại.+ Khi phần nguyên bằng nhau, ta so sánh phần chữ số thập phân lần lượt theo từng hàng, số thập phân nào có các chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn => Số đó lớn hơn số còn lại.+ Khi phần nguyên và phần thập phân của hai số thập phân bằng nhau => Hai số đó bằng nhau.

Đáp án:

Giải toán 5 trang 72 luyện tập

Giải bài 3 trang 72 SGK toán 5 luyện tậpĐề bài:Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:a) 6,251 : 7; b) 33,14 : 58; c) 375,23 : 69.

Phương pháp giải:Muốn tìm số dư của phép chia, ta thực hiện theo các bước sau:- Bước 1: Thực hiện phép chia như bình thường; lấy kết quả của thương đến hai chữ số ở phần thập phân.- Bước 2: Tìm số dư bằng cách chiếu dấu phẩy ở số bị chia xuống.

>> Xem lại hướng dẫn tìm số dư của phép chia ở phần Giải bài 4 trang 72 SGK Toán 5.

Đáp án:

a) 6,251 : 7

Ta có:

Giải toán 5 trang 72 luyện tập

Ở dòng cuối cùng, ta có được số 021, bạn dóng dấu phẩy ở bên phải từ số 6 xuống thẳng đến hàng cuối cùng, ta được số dư là 0,021.Như vậy, 6,251 : 7 có số dư là 0,021

b) 33,14 : 58

Đặt phép tính

Ở dòng cuối cùng, ta có được số 08, bạn dóng dấu phẩy ở bên phải từ số 3 xuống thẳng đến hàng cuối cùng, ta được số dư là 0,08.Như vậy, 33,14 : 58 có số dư là 0,08.

c) 375,23 : 69

Đặt phép tính

Ở dòng cuối cùng, ta có được số 56, bạn dóng dấu phẩy ở bên phải từ số 5 xuống thẳng đến hàng cuối cùng, ta được số dư là 0,56.Như vậy, 375,23 : 69 có số dư là 0,56

Giải bài 4 trang 72 SGK toán 5 luyện tậpĐề bài:Tìm x:a) 0,8 x x = 1,2 x 10 b) 210 : x = 14,92 – 6,52c) 25 : x = 16 : 10 d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

Phương pháp giải:– Bước 1: Thu gọn vế phải bằng cách thực hiện phép tính đã cho- Bước 2: Tìm ẩn x dựa trên việc phân tích vai trò của chúng trong biểu thứcCâu a); câu d): Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biếtCâu b); câu c): Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải

bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Giải toán 5 trang 72 luyện tập

Bài 2

Tìm \(x\):

a)  \(x \times  1,8 = 72;\)

b)  \(x\times  0,34 = 1,19 \times  1,02;\)

c)  \(x\times  1,36 = 4,76 \times  4,08.\)

Phương pháp giải:

– Tính giá trị ở vế phải. 

– \(x\) đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\times  1,8 = 72\)

    \(x = 72 : 1,8\)

    \(x = 40\)

b) \(x\times 0,34 = 1,19 \times 1,02\)

    \(x\times  0,34 = 1,2138\)

    \(x = 1,2138 : 0,34\)

    \(x = 3,57\)

c) \(x\times 1,36 = 4,76 \times 4,08\)

    \(x\times  1,36 = 19,4208\)

    \(x = 19,4208 : 1,36\)

    \(x = 14,28.\)

Bài 3

Biết \(5,2l\) dầu cân nặng \(3,952kg\). Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng \(5,32kg\)?

Phương pháp giải:

– Tính cân nặng của \(1\) lít dầu \(=\) cân nặng của \(5,2\) lít dầu \(: 5,2\).

– Số lít dầu \(=\) cân nặng của chúng \(:\) cân nặng của \(1\) lít dầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

3,952 kg: 5,2 lít dầu

5,32 kg: … lít dầu?

Bài giải

\(1l\) dầu nặng số ki-lô-gam là:

             \(3,952 : 5,2 = 0,76 \;(kg)\)

Có số lít dầu là:

             \(5,32 : 0,76 = 7 \;(l)\)

                                   Đáp số: \(7l\) dầu.

Bài 4

Tìm số dư của phép chia \(218 : 3,7\) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia \(218 : 3,7\) (lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) sau đó bằng cách dóng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu, coi \(218 = 218,0\), ta tìm được số dư của phép chia đó.

Lời giải chi tiết:

Giải toán 5 trang 72 luyện tập

Dóng một đường thẳng ở bên phải chữ số \(8\) của số bị chia xuống (như hình vẽ trên) ta thấy số dư là \(0,033\).

Thử lại:  \(58,91 \times 3,7 + 0,033 \)\(=217,967 + 0,033= 218\).

Vậy số dư của phép chia \(218 : 3,7\) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là \(0,033\).