queen..charlz là gì - Nghĩa của từ queen..charlz

queen..charlz có nghĩa là

Nữ hoàng..charlz là một fp của Charli!Cô ấy siêu tuyệt vời cho tất cả những người theo dõi cô ấy và có một thái độ tích cực!

Thí dụ

Người: bạn biết nữ hoàng..charlz Y/n: yup cô ấy là người giỏi nhất