Trong các câu sau câu nào đúng đồng vị là

Chọn câu đúng?

A. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.

B. Đng vị là những nguyên tố có cùng số khối A nhưng khác số proton

C. Đng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A.

Các câu hỏi tương tự

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

5. Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau

Số phát biểu đúng là

A. 4   

B. 3   

C. 1   

D. 2

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

5. Các electrong trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau

Nguyên tố Z có 2 đồng vị X, Y với khối lượng nguyên tử trung bình bằng 79,9. Hạt nhân đồng vị X có 35 hạt proton và 44 hạt notron. Hạt nhân đồng vị Y có số hạt notron nhiều hơn X 2 hạt. Tỷ lệ số nguyên tử Y/X là

A. 9/10    

B.  10/11     

C. 9/11 

D.  11/9

(1) Trong cùng một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần

(3) Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

(5) Proton và notron là các thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

Số phát biểu đúng là

A.2                       

B.3                     

C.4 

D.5

(1) Trong cùng một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần

(3) Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

(5) Proton và notron là các thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

Số phát biểu đúng là

A. 2   

B. 3   

C. 4   

D. 5

(1) S2- < Cl- < Ar < K+ là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử.

(3) Cacbon có hai đồng vị, Oxi có 3 đồng vị. Số phân tử CO2 được tạo ra từ các đồng vị trên là 12.

(5) Các nguyên tố: F, O, S, Cl đều là những nguyên tố p.

Số nhận định không chính xác là?

A. 5                             

B. 4                            

C. 2                             

D. 3

(1) Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhằm xác định phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ

(3) C2H4O2, CH2O, C3H6O3 có cùng công thức đơn giản nhất

(5) Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau

Số phát biểu đúng là:

A. 4                      

B. 3                       

C. 2                       

D. 5

(1) Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhằm xác định phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.

(3) C2H4O2, CH2O, C3H6O3 có công thức đơn giản nhất.

(5) Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hoá học tương tự nhau.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.    

B. 3.    

C. 2.    

D. 5.

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A.  18

B.  17

C. 15

D. 23

Với giải bài 5 trang 180 sgk Vật lí lớp 12 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Vật lí lớp 12. Mời các bạn đón xem:

Phương pháp giải:

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số proton và khác số notron.

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số proton và khác số notron.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 80

18/06/2021 2,519

A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt nơtron là đồng vị của nhau.

B. Những nguyên tử có cùng số hạt nơtron nhưng khác nhau về số hạt nơtron là đồng vị của nhau.

C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt nơtron là đồng vị của nhau.

D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt nơtron là đồng vị của nhau.

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

Xem đáp án » 18/06/2021 11,285

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Hỏi nguyên tử khối trung bình của X là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 11,007

Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; còn cacbon có 2 đồng vị là 12C, 13C. Số loại phân tử khí cacbonic tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị trên là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 18/06/2021 10,468

Magie trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị có tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối trung bình của Mg là

Xem đáp án » 18/06/2021 7,901

Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H ; clo có hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số loại phân tử HCl khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị trên là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,634

Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O và 17O lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,825

Nguyên tố X có 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,122

Nguyên tố clo có hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: C1735l chiếm 75,77% và Cl1737chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl2, % khối lượng của Cl1735 là (biết nguyên tử khối trung bình của canxi là 40)

Xem đáp án » 18/06/2021 2,780

Có các phát biểu sau 

(1) Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. 

(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 

(3) Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 

(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

 (5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. 

Sô phát biểu không  đúng là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,223

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: 12C chiếm 98,89% và 13C  chiếm 1,11%.Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,788

A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,685

Nguyên tố X có ba đồng vị X1 chiếm 92,3%, X2 chiếm 4,7% và X3 chiếm 3%. Tổng số khối của ba đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn trong nguyên tử X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,317

Crom có khối lượng nguyên tử bằng 51,996. Crom có 4 nguyên tử đồng vị trong tự nhiên. 3 trong 4 nguyên tử đồng vị của crom là 50Cr có khối lượng nguyên tử 49,9461( chiếm 4,31% số nguyên tử); 52Cr có khối lượng nguyên tử 51,9405(chiếm 83,76% số nguyên tử); và 54Cr có khối lượng nguyên tử 53,9589(chiếm 2,38% số nguyên tử).

Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại của Cr gần đáp án nào nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,308

Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị Ag44107(56%). Tính số khối của đồng vị thứ hai. Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,280

Gali (với khối lượng nguyên tử 69,72) trong tự nhiên là hỗn hợp hai đồng vị, trong đó đồng vị 69Ga có khối lượng nguyên tử 68,9257 chiếm 60,47%. Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại là

Xem đáp án » 18/06/2021 902

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trong các câu sau câu nào đúng đồng vị là