Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022

Trong tiếng Anh, từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” chiếm số lượng không hề ít; trái lại, bạn sẽ ít khi thấy chữ “H” đứng vị trí cuối câu hay giữa câu. Trong bài viết bên dưới, hãy cùng FLYER tìm hiểu nhiều hơn về những từ bắt đầu bằng chữ cái thú vị này và để xem bạn biết được bao nhiêu trong số những từ này nhé!

Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022
Phân loại từ bắt đầu bằng chữ H

1. Vì sao phải học từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” theo nhóm?

Với số lượng từ tiếng Anh bắt đầu bằng “H” “khổng lồ”, bạn nên chia những từ này thành các nhóm nhỏ để có thể học được nhiều nhất. Học từ theo nhóm tức là học theo chủ đề, theo phát âm hoặc dựa trên sự giống nhau khác nhau của các từ…

Học từ vựng theo nhóm có một số lợi ích sau:

 • Giúp não bạn hoạt động hiệu quả hơn khi bạn nạp một nhóm từ với những chủ đề nhất định: Khi học theo nhóm, bạn sẽ biết cách phân biệt giữa các từ để có thể ghi nhớ lâu hơn hoặc bạn cũng sẽ biết những từ nào thường được sử dụng khi nhắc đến chủ đề đó.
 • Khi nhớ lại, bạn sẽ nhớ lại đầy đủ hơn do nhớ phần này sẽ dễ dàng liên hệ ngay đến phần khác. Ví dụ: Khi học các từ “house” (chỉ nhà), “home” (nhà, đặc biệt là nơi bạn sống cùng gia đình), “habitation” (hoạt động sống trong một tòa nhà), bạn có thể nhớ được rõ hơn những từ gần nghĩa này, đồng thời biết cách học và ứng dụng chúng đúng cách nhất.
Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022
Những từ gần nghĩa bắt đầu bằng chữ “H” 

2. Một số từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” có nhiều chữ cái nhất

Các từ bắt đầu bằng chữ “H” trong tiếng Anh cực kì phong phú và đa dạng. Cùng FLYER khám phá một số từ ngắn nhất,dài nhất và phổ biến nhất bắt đầu bằng chữ “H” nhé. 

Số chữ cái

Từ

Loại từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

2 chữ cái

Hi

thán từ

/hai/

xin chào

He

đại từ

/hiː/

Anh ấy

3 chữ cái

Hat

danh từ

/hæt/

cái mũ

Had

động từ

/hæd/

có (quá khứ của have)

Hit

động từ

/hit/

đánh

His

đại từ

/hiz/

của anh ấy

Her

đại từ

/hɜ:[r]/

của cô ấy

How

phó từ

/haʊ/

thế nào

Hip

danh từ

/hip/

Hông

4 chữ cái

Have

động từ

/hæv/

High

tính từ

/hai/

cao

Here

phó từ

/hiə[r]/

ở đây, tại đây

Help

động từ

/help/

giúp đỡ

Home

danh từ

/həʊm/

nhà

Hand

danh từ

/hænd/

bàn tay

Hope

động từ

/həʊp/

hi vọng

Hour

danh từ

/’aʊə[r]/

giờ

Huge

tính từ

/hju:dʒ/

khổng lồ

Hear

động từ

/hiə[r]/

nghe

heat

danh từ

/’hi:t/

nóng

host

danh từ

/həʊst/

chủ nhà

hunt

động từ

/hʌnt/

đi săn

hero

danh từ

/’hiərəʊ/

anh hùng

hide

động từ

/haid/

ẩn giấu

hair

danh từ

/heə[r]/

tóc

hell

động từ

/hel/

địa ngục

hall

danh từ

/hɔ:l/

đại sảnh

horn

danh từ

/hɔ:n/

cái sừng

hill

danh từ

/hi/

đồi

hard

tính từ

/hɑ:d/

khó khăn

half

phó từ

/hɑ:f/

một nửa

hire 

động từ

/’haiə[r]/

thuê

hole

danh từ

/həʊl/

lỗ, hố

heel 

danh từ

/hi:l/

gót chân

harm

động từ

/hɑ:m/

tổn hại

high

tính từ

/hai/

cao

hour

danh từ

/’aʊə[r]/

giờ

hers

đại từ

/hɜ:z/

của cô ấy

hurt

động từ

/hɜ:t/

bị đau

hook

danh từ

/hʊk/

cái móc

huge

tính từ

/hju:dʒ/

khổng lồ

hang

động từ

/hæη/

treo

5 chữ cái

House

danh từ

/haʊs/

ngôi nhà

Human

danh từ

/’hju:mən/

nhân loại

Heart

danh từ

/hɑ:t/

trái tim

Hotel

danh từ

/’həʊ’tel/

nhà nghỉ

Happy

tính từ

/’hæpi/

vui vẻ

Heavy

tính từ

/’hevi/

nặng

Horse

danh từ

/hɔ:s/

con ngựa

Hence

danh từ

/hens/

vì thế

Hurry

tính từ

/’hʌri/

vội

6 chữ cái

Health

danh từ

/helθ/

sức khỏe

Happen

động từ

/’hæpən/

xảy ra

Handle

động từ

/’hændl/

xử lý

Hardly

trạng từ

/’hɑ:dli/

khó khăn

Hungry

tính từ

/’hʌηgri/

đói bụng

Horror

tính từ

/’hɒrə[r]/

kinh dị, ghê rợn

Hollow

tính từ

/’hɒləʊ/

rỗng

Hammer

danh từ

/’hæmə[r]/

búa

Humour

danh từ

/’hju:mə[r]/

hài hước

Honest

tính từ

/’ɒnist/

trung thực

Heaven

danh từ

/’hevn/

thiên đường

Hobby

danh từ

/’hɒbi/ sở thích
Height danh từ /hait/ chiều cao
Honour tính từ /’ɒnə[r]/ kính trọng
7 chữ cái Holiday danh từ /’hɒlədei/ kỳ nghỉ
However trạng từ /haʊ’evə[r]/ tuy nhiên
Himself đại từ /him’self/ bản thân anh ấy
History danh từ /’histri/ lịch sử
Hundred danh từ /’hʌndrəd/ trăm
Herself đại từ /hɜ:’self/ bản thân cô ấy
Husband danh từ /’hʌzbənd/ chồng
Healthy tính từ /’helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
highway danh từ /’haiwei/ đường cao tốc
8 chữ cái Highland danh từ /’hailənd/ cao nguyên
Hospital danh từ /’hɒspitl/ bệnh viện
Hardware danh từ /’hɑ:dweə[r]/ phần cứng
Heritage danh từ /’heritidʒ/ gia tài
Humanity tính từ /hju:mænəti/ nhân loại
Historic tính từ /hi’stɒrik/ lịch sử
Homeless tính từ /’həʊmlis/ vô gia cư
Horrible tính từ /’hɒrəbl/

kinh khủng

Hesitate

động từ

/’heziteit/

do dự

homework

danh từ

/’həʊmwɜ:k/

bài tập về nhà

humorous

tính từ

/’hju:mərəs/

hài hước

humanity

danh từ

/hju:mænəti/

nhân loại

9 chữ cái

Household

danh từ

/’haʊshəʊd/

hộ gia đình

Highlight

danh từ

/’hailait/

điểm nổi bật

Historian

danh từ

/hi’stɔ:riən/

nhà sử thi

Hierarchy

danh từ

/’haiərɑ:ki/

hệ thống cấp bậc

Hurricane

danh từ

/’hʌrikən/

bão

Hostility

danh từ

/’hɒ’stiləti/

thù địch

Honeymoon

danh từ

/’hʌnimu:n/

tuần trăng mật

Happiness

danh từ

/’hæpinis/

niềm hành phúc

10 chữ cái

Historical

tính từ

/hi’stɒrikl/

thuộc lịch sử

Horizontal

tính từ

/hɒri’zɒntl/

ngang, nằm ngang

Helicopter

danh từ

/’helikɒptə[r]/

máy bay trực thăng

Homosexual

tính từ

/,hɒmə’sek∫ʊəl/

đồng tính luyến ái

Hemisphere

danh từ

/’hemisfiə[r]/

bán cầu

Hypothesis

danh từ

/hai’pɒθəsis/

sự giả thuyết

Hematology

danh từ

/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/

huyết học

Hesitation

danh từ

/,hezi’tei∫n/

do dự

Honourable

tính từ

/’ɒnərəbl/

danh giá, vẻ vang

Hysterical

tính từ

/hi’sterikl/

loạn trí

Harmonious

tính từ

/hɑ:’məʊniəs/

hài hòa

11 chữ cái

Hospitality

tính từ

/hɒspi’tæləti/

lòng hiếu khách

Handicapped

tính từ

/’hændikæpt/

tật nguyền, bất lợi

Heavyweight

tính từ

/heviweit/

hạng nặng

Homogeneous

tính từ

/hɒmə’dʒi:nəs/

đồng nhất 

Handwriting

danh từ

/’hændraitiη/

chữ viết tay

Humiliation

danh từ

/hju:mili’ei∫n/

sự sỉ nhục

Hairdresser

danh từ

/’heə,dresə[r]/

thợ cắt tóc

Housekeeper

danh từ

/’haʊski:pə[r]/

người quản gia

12 chữ cái

Headquarters

danh từ

/’hedkɔ:təz/

trụ sở chính

Humanitarian

danh từ

/,hju:mæni’teəriən/

nhân đạo

Hypothetical

tính từ

/,haipə’θetikl/

giả thuyết

Hypertension

danh từ

/,haipə’ten∫n/

tăng huyết áp 

Handkerchief

danh từ

/’hænkət∫if/

khăn tay

Hypertensive

tính từ

/’haipə:’tensiv/

tăng huyết áp

Heartbreaker

danh từ

/ˈhɑɚtˌbreɪkɚ/

người làm tan nát trái tim

13 chữ cái

Heterogeneous

tính từ

/,hetərə’dʒi:niəs/

không đồng nhất

Homosexuality

danh từ

/,hɒməsek∫ʊ’æləti/

đồng tình luyến ái

Hydroelectric

tính từ

/,haidrəʊi’lektrik/

thủy điện

Housecleaning

danh từ

/ˈhaʊsˌkliːnɪŋ/

dọn nhà

Hallucination

tính từ

/həlu:si’nei∫n/

ảo giác

Hundredweight

danh từ

/hʌndrədweit/

trăm cân

14 chữ cái

Historiography

tính từ

/histɔ:ri’ɔgrəfi/

lịch sử học

Hypersensitive

tính từ

/,haipə’sensətiv/

quá mẫn cảm

Hypoallergenic

tính từ

/ˌhaɪ.pəʊˌæl.əˈdʒen.ɪk/

không gây dị ứng

Một số từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” có nhiều chữ cái nhất

3. Từ bắt đầu bằng chữ “H” theo chủ đề

Nếu như ở mục trên phân loại từ bắt đầu bằng chữ “H” theo số lượng chữ cái trong từ thì ở phần này, FLYER sẽ phân loại theo các chủ đề từ vựng nhé!

Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022
Từ bắt đầu bằng chữ “H” theo chủ đề

Chủ đề

Từ

Loại từ

Phiên âm

Nghĩa

Tính cách con người

Hardworking

tính từ

/ˈhɑɚdˈwɚkɪŋ/

Chăm chỉ

humorous

tính từ

/’hju:mərəs/

hài hước

hot-tempered

tính từ

/,hɒt’tempəd/

nóng tính

honest

tính từ

/’ɒnist/

trung thực         

haughty

tính từ

/’hɔ:ti/

kiêu căng

hospitality

tính từ

/hɒspi’tæləti/

hiếu khách

Cơ thể con người và sức khỏe

health

danh từ

/helθ/

sức khỏe

hair

danh từ

/heə[r]/

tóc

hand

danh từ

/hænd/

bàn tay

head

danh từ

/hed/

đầu

headache

danh từ

/’hedak/

đau đầu

heel

danh từ

/hi:l/

gót chân

hip

danh từ

/hip/

hông

Chào hỏi

hello

thán từ

/hə’ləʊ/

xin chào

hi

thán từ

/hai/

xin chào

Thiên nhiên

hill

danh từ

/hi/ 

đồi núi

Hurricane

danh từ

/’hʌrikən/

Bão lớn

hippopotamus

danh từ

/ˌhɪpəˈpɑːtəməs/

con hà mã

hedgehog

danh từ

/’hedʒhɒg/

con nhím

hamster

danh từ

/’hæmstə[r]/

chuột hamster

hawk

danh từ

/hɔ:k/

chim ưng

hart

danh từ

/hɑ:t/

con hươu

hyena

danh từ

/hai’i:nə/

linh cẩu

hare

danh từ

/heə[r]/

thỏ rừng

horse

danh từ

/hɔ:s/

con ngựa

hen

danh từ

/hen/

gà mái

hound

danh từ

/haʊnd/

chó săn

honeycomb

danh từ

/’hʌnikəʊm/

sáp ong

Đồ ăn

hamburger

danh từ

/’hæmbɜ:gə[r]/

bánh kẹp

ham

danh từ

/hæm/

giăm bông

hot dog

danh từ

/,hɒt’dɒg/

bánh mì kẹp xúc xích

4. Lưu ý khi đọc từ bắt đầu bằng chữ H

Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022
Đọc các từ bắt đầu bằng chữ “H”

Âm “H” trong tiếng Anh khi đứng đầu từ có thể được đọc theo hai cách phổ biến sau:

 • Đọc là /h/ (phát âm nhẹ nhàng

Ví dụ:

horse – /hɔ:s/ (con ngựa);

hospitality – /hɒspi’tæləti/ (hiếu khách)

 • “H” trong từ có thể tạo thành một âm câm, tức là khi phát âm sẽ không đọc âm này, bỏ qua âm này và đọc âm khác

Ví dụ: 

TừPhiên âmNghĩa
honest /ˈɑːnɪst/ trung thực
honor /ˈɑːnər/ danh dự
honorable /ˈɑːnərəbl/ danh giá
honorary /ˈɑːnəreri/ được trao như một danh dự
honorific /ˌɑːnəˈrɪfk/  kính cẩn
hourglass /ˈaʊrglæs/ đồng hồ cát
Từ bắt đầu bằng chữ “H” nhưng không câm âm /h/

Để hiểu rõ hơn về cách đọc âm “H” trong tiếng Anh, bạn hãy thử xem đoạn video sau và luyện tập nha:

Cách phát âm /h/ trong tiếng Anh

5. Bài tập

Chọn phương án đúng nhất

6. Tổng kết

Ngoài những từ vựng bắt đầu bằng chữ “H” mà FLYER kể trên, trong tiếng Anh còn rất nhiều từ vựng như thế và còn rất nhiều từ vựng khác nữa. Do đó, để học và ứng dụng tốt nhất, bạn nên xác định mục tiêu học của mình để có thể tìm và ghi nhớ những từ quan trọng, hữu ích với bạn nhé.

Cùng đăng ký tài khoản ngay tại Phòng luyện thi ảo FLYER để được luyện tập nhiều hơn và có thể viết bài văn tiếng Anh thành thạo hơn bạn nhé! Trong thế giới đầy màu sắc của FLYER có vô số những đề thi “xịn” kết hợp các tính năng game hấp dẫn đang chờ bạn bước vào để chinh phục và khám phá đó. Tham gia cùng FLYER ngay nào!

Thạc sĩ giáo dục Mỹ – chị Hồng Đinh, nhận xét về Phòng thi ảo FLYER

Đừng quên tham gia ngay nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được cập nhật các kiến thức vài tài liệu tiếng Anh mới nhất nhé.

>>> Xem thêm:

 • 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất giúp bạn giao tiếp trôi chảy như người bản xứ
 • 11 chủ đề từ vựng cần phải biết của A2 Flyers Cambridge
 • Danh sách đầy đủ từ vựng thường gặp trong bài thi Flyers Cambridge
 • Danh sách từ vựng thi A1 Movers Cambridge thường gặp NHẤT

Dung Pham

"Never make the world change your smile, let your smile change the world"

5 Thư từ với Lou ở giữa: Hầu hết mọi người gần đây đã tìm kiếm từ 5 chữ cái.Chúng tôi thường tìm kiếm các thuật ngữ hoặc từ bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể hoặc kết thúc bằng một chữ cái cụ thể trong một từ điển.Thay vì một từ điển, điều này có thể giúp bạn xác định vị trí 5 chữ cái với Lou ở giữa.Tiếp tục đọc bài viết để biết 5 từ chữ với Lou ở giữa và ý nghĩa của chúng. & NBSP;

Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022

Hầu hết mọi người gần đây đã tìm kiếm từ 5 chữ cái thường xuyên vì trò chơi Wordle vì Wordle là một câu đố từ 5 chữ cái giúp bạn học các từ 5 chữ cái mới và làm cho bộ não của bạn hiệu quả bằng cách kích thích sức mạnh từ vựng của nó.Chúng ta có thể hoàn thành bất cứ điều gì bằng lời nói.Một số người say mê lời nói, trong khi những người khác sử dụng chúng một cách khéo léo và mạnh mẽ.Chúng tôi thường tìm kiếm các thuật ngữ bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể hoặc kết thúc bằng một chữ cái cụ thể trong từ điển.Thay vì sử dụng từ điển, bài viết này có thể giúp bạn xác định vị trí 5 chữ cái với Lou ở giữa.Hãy xem xét danh sách sau 5 chữ cái với Lou ở giữa.Bạn có bị mất lời không?Đừng lo lắng.Có rất nhiều từ 5 chữ cái với Lou ở giữa.Chúng tôi đã đặt những từ như vậy dưới đây và định nghĩa của họ để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của bạn.Tiếp tục bài viết cho đến cuối cùng để biết các từ và ý nghĩa của chúng.

Wordde

Josh Wardle, một lập trình viên trước đây đã thiết kế các thử nghiệm xã hội và nút cho Reddit, đã phát minh ra Wordle, một trò chơi Word dựa trên web được phát hành vào tháng 10 năm 2021. Người chơi có sáu cơ hội để đoán một từ năm chữ cái;Phản hồi được cung cấp trong các ô màu cho mỗi dự đoán, chỉ ra những chữ cái nào ở đúng vị trí và ở các vị trí khác của từ trả lời.Các cơ chế tương tự như các cơ chế được tìm thấy trong các trò chơi như chủ mưu, ngoại trừ Wordle chỉ định các chữ cái nào trong mỗi dự đoán là đúng.Ngoài ra, mỗi ngày có một từ trả lời cụ thể giống nhau cho tất cả mọi người.

5 chữ cái với Lou trong danh sách giữa

Bảng sau đây chứa 5 từ chữ với Lou ở giữa; & nbsp;

& nbsp;& nbsp;& nbsp;S.no 5 chữ cái với "Lou Lou ở giữa
1. To lớn
2. Clout
3. Xử lý
4. Coi thường
5. Mây
6. Colur
7. Plouk
8. Clous
9. Bột

Ý nghĩa của 5 chữ cái với Lou ở giữa

 1. Aloud - rõ ràng;không âm thầm hoặc trong một tiếng thì thầm.Audibly; not silently or in a whisper.
 2. Bột & nbsp; - Một loại bột thu được bằng cách nghiền hạt, thường là lúa mì và được sử dụng để làm bánh mì, bánh và bánh ngọt.– a powder obtained by grinding grain, typically wheat, and used to make bread, cakes, and pastry.
 3. Clout & nbsp; - một cú đánh nặng bằng tay hoặc một vật cứng– a heavy blow with the hand or a hard object

5 chữ cái với Lou ở giữa - Câu hỏi thường gặp

1. Wordle là gì? & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

Wordle là một trò chơi Word dựa trên web được phát hành vào tháng 10 năm 2021.

2. Ai đã tạo ra Wordle? & Nbsp; & nbsp;

Một lập trình viên Josh Wardle đã tạo ra Wordle. & NBSP;

3. 5 chữ cái với Lou ở giữa là gì??

Aloudcloudfloud
Cloud
Floud

4. Ý nghĩa của to? & Nbsp;

Rõ ràng;không âm thầm hoặc trong một tiếng thì thầm.

Quảng cáo

5 Từ chữ với 'Lou' ở giữa hoặc ở vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư có thể được kiểm tra trên trang này: Tất cả những người giải câu đố của Wordle hoặc bất kỳ trò chơi Word nào cũng có thể kiểm tra danh sách đầy đủ này các từ năm chữ cái có chứa L, o, U chữ cái ở giữa.Nếu hôm nay câu đố từ ngữ đã bối rối, bạn sẽ giúp bạn tìm thấy 2 chữ cái còn lại của 5 chữ cái có Lou ở giữa.LOU‘ in the Middle or in the second, third and fourth place can be checked on this page: All those Puzzle solvers of wordle or any Word game can check this Complete list of Five-Letter words containing L, O, U Letters in the Middle. If Today’s word puzzle stumped you then this Wordle Guide will help you to find 2 remaining letters of Word of 5 letters that have LOU in Middle.

Cũng kiểm tra: Câu đố câu đố hôm nay: Today’s Wordle Puzzle Answer

Nếu bạn tìm thấy thành công ba chữ cái giữa của trò chơi Wordle hoặc bất kỳ và tìm kiếm phần còn lại của 2 chữ cái thì danh sách từ này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác và tự mình giải câu đố.Wordle game or any and looking for the rest of the 2 letters then this word list will help you to find the correct answers and solve the puzzle on your own.

Từ 5 chữ cái với lou ở giữa năm 2022

Đây là danh sách đầy đủ của tất cả 5 từ với ‘Lou, ở giữa

Quảng cáo

 • to lớn
 • mây
 • Clour
 • clout
 • Clous
 • coi thường
 • bột
 • Xử lý
 • Plouk

5 chữ cái với Lou trong hướng dẫn trung gian

Danh sách được đề cập ở trên được làm việc cho mọi trò chơi hoặc sự kiện câu đố nếu bạn thường tìm kiếm năm từ chữ có chứa các chữ cái ở giữa hoặc ở vị trí thứ 2, thứ 3 và thứ tư thì danh sách này sẽ giống nhau và hoạt động cho mọi tình huống.Trò chơi wordle trong các quy tắc hàng tháng trên thế giới và bây giờ mọi người đang tìm kiếm gợi ý và manh mối mà họ có thể sử dụng để giải câu đố trong nỗ lực tốt nhất (2/6, 3/6, 4/6, 5/6).

Ghé thăm phần Hướng dẫn Wordle của chúng tôi để tìm thêm năm chữ cái chữ cáiWordle Guide Section to Find more Five letter words list

Phần tốt nhất để sử dụng hướng dẫn Wordle này là loại bỏ tất cả những từ mà bạn đã sử dụng và không chứa trong câu trả lời câu đố từ ngày hôm nay.Theo cách đó, bạn sẽ dễ dàng rút ngắn những từ có thể là câu trả lời của ngày hôm nay của bạn.

Từ cuối cùng: Ở đây chúng tôi đã liệt kê tất cả các từ có thể có thể thực hiện với các chữ cái L, O và U ở giữa.Nếu bằng cách nào đó, bất kỳ từ tiếng Anh nào bị thiếu trong danh sách sau đây vui lòng cập nhật cho chúng tôi trong hộp bình luận dưới đây. Here we listed all possible words that can make with L, O, and U letters in the Middle. If somehow any English word is missing in the following list kindly update us in below comment box.

Quảng cáo

Từ 5 chữ cái có Lou ở giữa?

Năm chữ cái với Lou ở giữa chúng..
aloud..
cloud..
clour..
clous..
clout..
flour..
flout..
glout..

Những từ nào có Lou trong đó?

loudspeaker..
loudspeaker..
incredulous..
overzealous..
tuberculous..
fantabulous..
xerophilous..
sympetalous..
terricolous..

5 chữ cái có gì ở giữa?

Tất cả 5 từ khác có ở giữa ở giữa..
Tatou..
Tatts..
Tatty..
Tatus..
Tates..
Taths..
Tatie..
Patsy..

Một từ năm chữ với Lu trong đó là gì?

5 chữ cái bắt đầu bằng lu.