dark cobra là gì - Nghĩa của từ dark cobra

dark cobra có nghĩa là

đen nam quần rắn

Thí dụ

Giải phóng Cobra tối hoặc wow tôi muốn trên Will Smiths Cobra tối