Đề bài - bài 49 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao

\(z = 1 - 2i\)thì \(\left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} = \sqrt 5 \)

Đề bài

Modun của \(1 2i\) bằng

(A) 3; (B) \(\sqrt 5 \);

(C) 2; (D) 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô đun của số phức z=a+bi là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

\(z = 1 - 2i\)thì \(\left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} = \sqrt 5 \)

Chọn (B).