Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án

Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

 • Vai trò của chính sách đối ngoại
  • Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.
  • Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
  • Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
 • Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
  • Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thực hiện theo những nguyên tắc sau:

 • Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thỗ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng quyền lợi.

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

 • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
 • Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.
 • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
 • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
 • Đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

 • Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.
 • Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
 • Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.
 • Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?

=> Xem hướng dẫn giải

Trắc nghiệm công dân 11 bài 15: Chính sách đối ngoại (P2)

Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án
5
Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án
58 KB
Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án
0
Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án
39

Chính sách đối ngoại công dân 11 giáo án

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Bài 15 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần : 1 Về kiến thức * Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta. * Nêu được những nguyên tắc, phương hướng cơbản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay. * Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước. 2 Về kỹ năng * Biết tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân. * Biết quan hệ hữu nghị với người nước ngoài. Tích cực học tập văn hoá, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. 3 Về thái độ * Tin tưởng , ủng hộ chính sách đối ngoại của Nhà nước. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Tranh ảnh về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ * Trình bày vai trò và nhiệm vu của quốc phòng và an ninhï * Trình bày những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay. 3 Bài mới Trong quá trình phát triển của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế nên đã giành được những thắng lợi to lớn. Hiện nay, trong xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển đất nước. Vậy, Đảng và Nhà nước ta phải đề ra chính sách đối ngoại như thế nào để phục vụ đác lực cho sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học sẽ giúp các em hiểu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và những phương hướng của chính sách đối ngoại mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Đơn vị kiến thức 1 & 2 1 Chính sách đối ngoại GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, a. Vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Vai trò: * Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, như thế nào ? Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với sự phát triển chung của nhân loại, tạo ra các điều kiện để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế * Em hãy nêu những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ? * Nhiệm vụ : Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh * Để giữ vững hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển, chúng ta phải làm gì ? phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của * Trong chính sách đối ngoại, chúng ta nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân phải tuân theo những nguyên tắc nào ? chủ và tiến bộ xã hội. Vì sao như vậy ? * Nêu những hoạt động của Đảng và Nhà nước ta mà em biết ( qua các b. Nguyên tác của chính sách đối ngoại phương tiện thông tin ) nhằm góp phần vào cuộc đấu tranh chung của thế giới vì những mục tiêu của thời đại * Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ * Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. sung* GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. c. Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. HĐ2 : Đơn vị kiến thức 3 GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, * Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập * Những phương hướng cơ bản nhằm dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng thực hiện chính sách đối ngoại của quan hệ với các đảng cầm quyền. Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay ? + Vì sao phải chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ? * Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. * Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. + Yêu cầu trong việc chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế như thế * Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. nào ? 2. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. ngoại của Đảng và Nhà nước ta * Tin tưởng vàchấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. HĐ3 : Đơn vị kiến thức 3 Thảo luận nhóm GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế. * Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hoá và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ .... * Khi quan hệ với các đối tác nước ngoàicần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ hữu nghị, * Công dân phải có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ? đoàn kết, lịch sự, tế nhị. * Là HS, em thấy mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 4 Củng cố 5 Nhắc nhở GV cho HS giải bài tập 1 ; 2 ; 3 ở SGK sau bài học. Học bài vừa học . Ôn lại các kiến thức cơ bản đã học để tiết sau ôn tập.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.