Có bao nhiêu tập x thỏa mãn 1 2 ⊂x⊂ 1 2 3 4 5

Cho hai tập hợpA=1;2;3vàB=1;2;3;4;5 . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãnA⊂X⊂B?

A. 4

Đáp án chính xác

B. 5

C. 6

D. 8

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có bao nhiêu tập x thỏa mãn 1 2 ⊂x⊂ 1 2 3 4 5