bang-a-baby shot là gì - Nghĩa của từ bang-a-baby shot

bang-a-baby shot có nghĩa là

Ảnh này được thực hiện với các phần bằng nhau Blue Curacao, Peach SchnappsEverclear.

Thí dụ

"Anh bạn muốn một Bang-A-Baby Shot?" "Ừm, có lẽ. Tại sao nó được gọi là" "Vì nó bắt đầu mịn, và sau đó bạn hối hận gần như ngay lập tức"