Cách tính lương sĩ quan quân đội năm 2023

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu việc chuyển hình thức trả lương; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong Quân đội.

Sáng 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng cho biết các lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2004 tới nay phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Mức lương cấp bậc quân hàm sỹ quan và mức lương chuyên môn kỹ thuật quân nhân chuyên nghiệp được xây dựng cao hơn so với cán bộ, công chức cùng trình độ thuộc khu vực hành chính nhà nước.

Hệ thống thang, bảng lương trong Quân đội cơ bản phù hợp với yêu cầu về tổ chức, biên chế và hoạt động đặc thù của Quân đội, phản ánh được trình độ, tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của ngành “lao động đặc biệt”.

Các chế độ phụ cấp hiện hành cho Quân đội đã  đạt được mục tiêu bù đắp hao phí lao động, động viên, khuyến khích, góp phần tăng thu nhập về tiền lương. Quân đội đang áp dụng 12 loại phụ cấp, chiếm khoảng 35,05% tổng quỹ tiền lương.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết các khoản thu nhập ngoài lương chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong Quân đội, tập trung ở các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng chế độ tiền lương vẫn còn những hạn chế như tiền lương trong Quân đội tính theo quân hàm nên có chuyện sĩ quan cùng cấp bậc quân hàm nhưng đảm nhận chức vụ khác nhau thì tiền lương lại khác nhau, chưa thể hiện được trách nhiệm của sĩ quan lãnh đạo. “Có chuyện cùng quân hàm Đại tá nhưng lương Cục trưởng còn thấp hơn Phó Cục trưởng, Trưởng phòng vì các chức vụ thấp hơn có thâm niên cao hơn”, lãnh đạo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng cho biết.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thì tiền lương chưa phản ánh hết được tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, hay khoảng cách giữa các bậc lương còn thấp. Mức phụ cấp với hạ sĩ quan, binh sĩ thấp, khó bảo đảm sinh hoạt. Ngoài ra, có loại phụ cấp mà khu vực hành chính đã được hưởng nhưng chưa áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết để cùng Nhà nước chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên để tăng cường nguồn lực cho điều chỉnh lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, tăng cường tự chủ biên chế, tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trưởng Ban chỉ đạo Vương Đình Huệ bày tỏ  đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đối với chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chính sách tiền lương đối với Quân đội- ngành lao động đặc biệt, tự nguyện hy sinh vì Tổ quốc, lao động trong điều kiện khó khăn, toàn thời gian, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Bộ Quốc phòng và các Bộ đánh giá rõ tương quan giữa Quỹ lương dành cho Quân đội với Quỹ lương của các lĩnh vực khác để có căn cứ thực tiễn cải cách chính sách lương đối với Quân đội.

Bộ Quốc phòng nghiên cứu việc chuyển hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm, phù hợp với chủ trương của Đảng; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong Quân đội; rà soát lại các hệ thống phụ cấp để tích hợp các loại phụ cấp phù hợp vào lương hay bổ sung phụ cấp...

Trưởng Ban chỉ đạo Vương Đình Huệ cũng nêu rõ Đề án cải cách tiền lương mà Ban chỉ đạo tập trung xây dựng trình Trung ương Đảng sẽ giải quyết các bất cập hiện nay đối với chính sách tiền lương là cào bằng, bất hợp lý giữ khu vực công- tư, không là động lực của lao động, sáng tạo, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương, gắn liền với việc tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng đơn vị sự nghiệp công. Đề án cũng sẽ đề cao trách nhiệm trả lương của người đứng đầu, người sử dụng lao động gắn với năng lực, khả năng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cách tính lương sĩ quan quân đội năm 2022

Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, được Quốc hội biểu quyết thông qua đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Như vậy, mức lương sĩ quan quân đội năm 2022 tiếp được thực hiện theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV của Bộ Nội vụ, Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, cách tính lương sĩ quan quân đội năm 2022 theo công thức sau:

Lương sĩ quan quân đội = Hệ số lương sĩ quan quân đội X Mức lương cơ sở.

Trong đó:

Mức lương cơ sở năm 2022 tiếp tục được áp dụng theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương sĩ quan quân đội tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

Cách tính lương sĩ quan quân đội năm 2023

Bảng lương, phụ cấp sĩ quan quân đội năm 2022. Ảnh minh họa

Bảng lương sĩ quan quân đội năm 2022

Bảng lương về cấp bậc quân hàm của sĩ quan quân đội như sau:

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương năm 2022 

(triệu đồng)

1

Đại tướng

10.4

15,496

2

Thượng tướng

9.8

14, 602

3

Trung tướng

9.2

13,708

4

Thiếu tướng

8.6

12,814

5

Đại tá

8.0

11,92

6

Thượng tá

7.3

10,877

7

Trung tá

6.6

9,834

8

Thiếu tá

6.0

8,94

9

Đại úy

5.4

8,046

10

Thượng úy

5.0

7,45

11

Trung úy

4.6

6,854

12

Thiếu úy

4.2

6,258

Bảng nâng lương sĩ quan quân đội 2022

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Quân hàm

Bậc

Hệ số

Mức lương nâng lương 2022

Hệ số

Mức lương nâng lương lần 2

1

Đại tướng

11,00

16,390

2

Thượng tướng

10,40

15,496

3

Trung tướng

9,80

14,602

4

Thiếu tướng

Bậc 9

9,20

13,708

5

Đại tá

Bậc 8

8,40

12,516

8,60

12,814

6

Thượng tá

Bậc 7

7,70

11,473

8,10

12,069

7

Trung tá

Bậc 6

7,00

10,430

7,40

11,026

8

Thiếu tá

Bậc 5

6,40

9,536,000

6,80

10,132

9

Đại úy

5,80

8,642,000

6,20

9,238

10

Thượng úy

5,35

7,971,500

5,70

8,493

Cách tính lương sĩ quan quân đội năm 2023

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân. Ảnh: BY

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo lãnh đạo quân đội năm 2022

(Đơn vị: đồng)

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Mức phụ cấp

1

Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,5.

1,5

2,235,000

2

Tổng tham mưu trưởng

1,40

2,086,000

3

Tư lệnh quân khu

1,25

1,862,000

4

Tư lệnh quân đoàn

1,10

1,639,000

5

Phó tư lệnh quân đoàn

1,00

1,490,000

6

Sư đoàn trưởng

0,90

1,341,000

7

Lữ đoàn trưởng

0,80

1,192,000

8

Trung đoàn trưởng

0,70

1,043,000

9

Phó trung đoàn trưởng

0,60

894,000

10

Tiểu đoàn trưởng

0,50

745,000

11

Phó tiểu đoàn trưởng

0,40

596,000

12

Đại đội trưởng

0,30

447,000

13

Phó đại đội trưởng

0,25

372,500

14

Trung đội trưởng

0,20

298,000

Bên cạnh đó, sĩ quan quân đội còn đượchưởng phụ cấp thâm niên.

Theo quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP ngày 13/9/2017, điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên: Sĩ quan quân đội phải có thời gian phục vụ ở trong lực lượng thường trực trong Quân đội với thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng).

Mức hưởng phụ cấp bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.