f my p là gì - Nghĩa của từ f my p

f my p có nghĩa là

Từ viết tắt cho Fuck My L.

Thí dụ

Mike: Này Bob Tôi là tất cả vì bạn có thể phát hiện ra tôi một vài đô la ??
Bob: f p của tôi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết f my p là gì - Nghĩa của từ f my p